Lieferungen - 269663-2022

20/05/2022    S98

Polska-Łódź: Wyroby do angiografii

2022/S 098-269663

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 062-162519)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-558
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Janikowska
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Tel.: +48 4268959911
Faks: +48 426895409
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

EZ.28.30.2022 Dostawa sprzetu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Numer referencyjny: EZ.28.30.2022
II.1.2)Główny kod CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.

2. Przedmiot zamówienia stanowi jeden pakiet

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.Państwa dane osob.przetw.są w związ.z prowadz.postęp.o udziel.zam.publ. i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetw.tych danych jest obow.prawnym Administr.i jest niezbędne dla zapew.prawidł.,przejrzystego i zgodn.zprawem przeb.postęp.w tym w celu uzyskania podmiot.środ.dowod.związanym z prowadz.postęp.o udziel. zam.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 062-162519

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

1. Ofertę stanowią:

L.p. Rodzaj dokumentu

1 Formularz Ofertowy sporządzony na podstawie załącznika nr 1 do SWZ

2 Formularz asortymentowo cenowy sporządzony na podstawie załącznika nr 2 do

SWZ

2. Szczegółowy wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą

/szczegółowy opis zawiera Rozdział XXIII SWZ/:

L.p. Rodzaj dokumentu

1

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony na podstawie

załącznika nr 3 do SWZ

2 Oświadczenie Wykonawcy dot. wyrobów medycznych (wg zał. nr 6 do SWZ)

3. Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych

technicznych w języku polskim potwierdzających wymagane parametry oferowanego

przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to

Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski). W przypadku

gdyby któryś z parametrów nie był potwierdzony w dokumentach jak wyżej

Wykonawca przedłoży oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela

/dystrybutora producenta dotyczące spełniania tego parametru – w zakresie

niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych określonych w

załączniku nr 2 do SWZ.

4. Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba

upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego

oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków

dowodowych /szczegółowy opis zawiera Rozdział XIV SWZ/:

L.p. Rodzaj dokumentu

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

2. Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 5 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5

ustawy Pzp,

3. Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SWZ), o aktualności informacji zawartych

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

4. Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108

ust. 2 ustawy Pzp,

Powinno być:

1. Ofertę stanowią:

L.p. Rodzaj dokumentu

1 Formularz Ofertowy sporządzony na podstawie załącznika nr 1 do SWZ

2 Formularz asortymentowo cenowy sporządzony na podstawie załącznika nr 2 do

SWZ

2. Szczegółowy wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą

Szczegółowy wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą /szczegółowy opis zawiera Rozdział XXIII SWZ/:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony na podstawie załącznika nr 3 do SWZ

1a. Oświadczenie Wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11 z 8.4.2022r. ) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835),- Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3A.

1b. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11 z 8.4.2022r)art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835), Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3B.

2 Oświadczenie Wykonawcy dot. wyrobów medycznych (wg zał. nr 6 do SWZ)

3. Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych

technicznych w języku polskim potwierdzających wymagane parametry oferowanego

przedmiotu zamówienia – w zakresie

niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych określonych w

załączniku nr 2 do SWZ.

3. Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

3a. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4. Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.

5. Umocowanie do reprezentacji wykonawcy:

7.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

7.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Wykonawca może wskazać dostęp do tych dokumentów w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w części zawierającej dane Wykonawcy.

Podmiotowe środki dowodowych /szczegółowy opis zawiera Rozdział XIV SWZ/:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

2. OświadczeniWykonawcy (wg zał. nr 5 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

3. Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp,

4. Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.Wszelk. dost..podm.ś.d. w zw. z art. 5k Rozp. Rady (UE) 2022/576 z dn 8.04.2022 r. oraz ust. z dn. 13.04.2022 oszcz.rozw. w zakr.przec. wspier.agres.na Ukrainę oraz sł.ochr.bezp.nar

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 01/09/2022
Powinno być:
Data: 27/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: