Lieferungen - 269666-2022

20/05/2022    S98

Polska-Wrocław: Cyfrowe urządzenia do angiografii

2022/S 098-269666

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 080-214700)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Adres pocztowy: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-049
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Tel.: +48 713064419
Faks: +48 713064867
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż aparatu do angiografii wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, a także demontaż dotychczasowego urządzenia i dostosowanie pomieszczenia do potrzeb montażu nowego

Numer referencyjny: EZ/207/EM/22
II.1.2)Główny kod CPV
33111721 Cyfrowe urządzenia do angiografii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż aparatu do angiografii wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, a także demontaż dotychczasowego urządzenia i dostosowanie pomieszczenia do potrzeb montażu nowego. Zamówienie realizowane jest w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadania p.n.: „Poprawa bazy leczniczej” w wyniku Porozumienia DZ-N/7/2022 z dnia 7 marca 2022r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu asortymentowym” (załącznik nr 2), w „Projektowanych postanowieniach umowy” (załącznik nr 3) oraz w „Programie funkcjonalno-użytkowym” (załącznik nr 9) stanowiących integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca wraz z podpisaniem umowy zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 080-214700

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 60

Powinno być:

Okres w dniach: 120

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

(...)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1. (...)

Powinno być:

(...) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.(...)

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

(...) Oferta musi zawierać:

a) wypełnioną i podpisaną Ofertę Wykonawcy – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,

b) wypełniony i podpisany Formularz asortymentowy – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,

c) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,

d) Oświadczenie o wyrobach medycznych potwierdzające, że oferowany wyrób medyczny, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ (dotyczy angiografu),

e) materiały z danymi technicznymi producenta w języku polskim (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane oraz nazwę handlową i nazwę producenta zaoferowanych wyrobów ze wskazaniem nr strony, na której znajduje się ich potwierdzenie.

Dopuszcza się własne tłumaczenie (może odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia wcelu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany wyrób medyczny wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru zgodnie z zapisami „Formularza asortymentowego”. W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy handlowej, nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza ich potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazane nazwy handlowe, nazwy producenta w złożonym oświadczeniu powinny być tożsame ze wskazanymi w „Formularzu asortymentowym”,

f) materiały z danymi technicznymi producenta w języku polskim (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) potwierdzające wyspecyfikowane parametry dodatkowe zaoferowanych wyrobów ze wskazaniem nr strony, na której znajduje się ich potwierdzenie.

Dopuszcza się własne tłumaczenie (może odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanego parametru). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanego parametru dodatkowego, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru dodatkowego, zgodnie z zapisami „Formularza asortymentowego”,

g) Pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),

h) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w przypadku braku wskazania danych umożliwiających dostęp do ww. dokumentów w „Ofercie Wykonawcy”, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).(...)

Powinno być:

(...) Oferta musi zawierać (...) - (Po ppkt h) dodano ppkt i) oraz j)):

i) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 12 do SWZ),

j) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 13 do SWZ) (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ).

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/08/2022
Powinno być:
Data: 31/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: