Lieferungen - 269676-2022

20/05/2022    S98

Polska-Łańcut: Produkty farmaceutyczne

2022/S 098-269676

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 089-240306)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: "Centrum Medyczne w Łańcucie" Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 5
Miejscowość: Łańcut
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Danak
E-mail: zamowienia2@cm-lancut.pl
Tel.: +48 172240231
Faks: +48 172252302
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cm-lancut.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.cm-lancut.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH”

Numer referencyjny: SZP/380/12/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych” zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załącznikach Nr 2÷2.6 (arkusz excel) do Specyfikacji (w formularzach asortymentowo – cenowych).

2.Przez produkty lecznicze w ramach programów lekowych, stanowiące przedmiot zamówienia są objęte Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054 z późn. zm.) o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

3.Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w formie dostaw cząstkowych

w ciągu 18 miesięcy od daty zawarcia umowy w dni robocze w godzinach od 7.00

do 14.00 (od poniedziałku do piątku) według pisemnych zamówień składanych przez Kierownika Apteki Szpitalnej lub innej upoważnionej osoby.

4.Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 089-240306

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A 100 J.M. PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ X 1FIOLKA

1 FIOL. = 1 OP.

WSKAZANIE – PROGRAM LEKOWY - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU

ORAZ LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU

ilość 40 op.

Powinno być:

TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A 100 J.M. PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ X 1FIOLKA

1 FIOL. = 1 OP. ilość 40 op.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: