Lieferungen - 269678-2022

20/05/2022    S98

België-Leuven: Computeruitrusting en -benodigdheden

2022/S 098-269678

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 084-223860)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IMEC VZW
Nationaal identificatienummer: 0425.260.668_27172
Postadres: Kapeldreef 75
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3001
Land: België
E-mail: tom.wauters@imec.be
Telefoon: +32 27888984
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.imec-int.com/en
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444088

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering IT Materiaal

Referentienummer: IMEC VZW-Levering IT Materiaal-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht moet leiden tot een (niet-exclusieve) raamovereenkomst met één leverancier voor de aankoop van ICT materiaal en eventuele bijhorende onderhoudsovereenkomsten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 084-223860

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vraag en antwoord formulier met nadere toelichtingen