Lieferungen - 269680-2022

20/05/2022    S98

Polska-Leszno: System zarządzania bazą danych

2022/S 098-269680

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 068-179247)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 6971981908
Adres pocztowy: Mickiewicza 5
Miejscowość: Leszno
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 64-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marika Neimann
E-mail: marika.neimann@pwsz.edu.pl
Tel.: +48 655296092
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.pwsz.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_leszno

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie wraz ze szkoleniami Zintegrowanego Systemu Wspierającego Osoby z Niepełnosprawnościami (dalej ZSWOzN) dla PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Numer referencyjny: K-GT-43-232-3/2022
II.1.2)Główny kod CPV
48612000 System zarządzania bazą danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Dostawę bezterminowych licencji ZSWOzN

2) Wdrożenie ZSWOzN w siedzibie Zamawiającego w tym analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja, dostosowanie, szkolenia użytkowników wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie wskazanym w dokumentacji od dnia odbioru wdrożenia.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia udzieli pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie miesięcy (liczonych od momentu bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia – rozumianego jako pozytywny odbiór potwierdzający zakończenie wdrożenia).

Baza danych będzie objęta min. 12 miesięczną gwarancją Producenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 068-179247

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: