Lieferungen - 269692-2022

20/05/2022    S98

Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne

2022/S 098-269692

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 087-235356)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM)
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Al. Racławickie 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Czyżewska-Królik
E-mail: anna.czyzewska-krolik@umlub.pl
Tel.: +48 814485270
Faks: +48 814485271
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umlub.pl
Adres profilu nabywcy: http://umlub.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny (2)

Numer referencyjny: UM-ZP-262-19/22
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego (2) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 25 zadań (ofert częściowych).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia.

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 087-235356

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 15/08/2022
Powinno być:
Data: 27/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: