Lieferungen - 269693-2022

20/05/2022    S98

Polen-Jaktorów: Solarbatterien

2022/S 098-269693

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 075-199283)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Jaktorów
Postanschrift: ul. Warszawska 33
Ort: Jaktorów
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 96-313
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Michalska
E-Mail: gmina@jaktorow.pl
Telefon: +48 468545139
Fax: +48 468552188
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.jaktorow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP.271.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331000 Solarbatterien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca nabycie 286 kompletów materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wraz z ich rozmieszczeniem lub instalacją, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”, przy czym rozmieszczenie i instalacja obejmują zaprojektowanie oraz montaż i uruchomienie dostarczonych OZE, w tym: 174 instalacji fotowoltaicznych, 26 instalacji kolektorów słonecznych, 9 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), 66 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), 11 instalacji gruntowych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), dostarczenie naklejek promocyjnych wg wzorów i wielkości wskazanej przez Zamawiającego oraz zamieszczenie naklejek na każdym głównym urządzeniu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-199283

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:

Data: 25/05/2022

Czas lokalny: 11:00

muss es heißen:

Data: 27/05/2022

Czas lokalny: 11:00

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 22/08/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 24/08/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Data: 25/05/2022

Czas lokalny: 11:15

muss es heißen:

Data: 27/05/2022

Czas lokalny: 11:15

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W sekcji III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. Wykaz i krótki opis warunków: Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. W treści :

" INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH." Zamawiający dodaje dwa punkty tj. : Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:

- oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp– Załącznik nr 8 do SWZ,

- oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (o ile dotyczy) – załącznik nr 9 do SWZ.

Oświadczenia, o których mowa powyżej Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 Pzp jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.