Lieferungen - 269693-2022

20/05/2022    S98

Polska-Jaktorów: Baterie słoneczne

2022/S 098-269693

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-199283)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jaktorów
Adres pocztowy: ul. Warszawska 33
Miejscowość: Jaktorów
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 96-313
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Michalska
E-mail: gmina@jaktorow.pl
Tel.: +48 468545139
Faks: +48 468552188
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jaktorow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów

Numer referencyjny: IZP.271.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09331000 Baterie słoneczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca nabycie 286 kompletów materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wraz z ich rozmieszczeniem lub instalacją, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”, przy czym rozmieszczenie i instalacja obejmują zaprojektowanie oraz montaż i uruchomienie dostarczonych OZE, w tym: 174 instalacji fotowoltaicznych, 26 instalacji kolektorów słonecznych, 9 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), 66 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), 11 instalacji gruntowych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), dostarczenie naklejek promocyjnych wg wzorów i wielkości wskazanej przez Zamawiającego oraz zamieszczenie naklejek na każdym głównym urządzeniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-199283

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:

Data: 25/05/2022

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 27/05/2022

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 22/08/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 24/08/2022

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 25/05/2022

Czas lokalny: 11:15

Powinno być:

Data: 27/05/2022

Czas lokalny: 11:15

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W sekcji III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. Wykaz i krótki opis warunków: Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. W treści :

" INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH." Zamawiający dodaje dwa punkty tj. : Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:

- oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp– Załącznik nr 8 do SWZ,

- oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (o ile dotyczy) – załącznik nr 9 do SWZ.

Oświadczenia, o których mowa powyżej Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 Pzp jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.