Lieferungen - 269695-2022

20/05/2022    S98

Polen-Bydgoszcz: Müllfahrzeuge

2022/S 098-269695

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 082-220300)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 9532559741
Postanschrift: ul. Ernsta Petersona 22
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-862 Bydgoszcz
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Pieszczyński
E-Mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl
Telefon: +48 525222058
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pronatura.bydgoszcz.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.pronatura.bydgoszcz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa-leasing samochodów ciężarowych napędzanych CNG z zabudową hakową dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: MKUO ProNatura ZP/NO/27/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144511 Müllfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 082-220300

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Anstatt:

Okres w dniach: 98

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Okres w dniach: 168

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zawarte w części VI SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania znajdują się w części V SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.

4. Zamawiający przewiduje ocenę ofert z uwzględnieniem art. 139 ustawy Pzp.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).

6. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ.

7. Termin realizacji wskazany przez Wykonawcę w ofercie, nie później niż 14 tygodni (98 dni) od daty zawarcia umowy.

muss es heißen:

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zawarte w części VI SWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania znajdują się w części V SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.

4. Zamawiający przewiduje ocenę ofert z uwzględnieniem art. 139 ustawy Pzp.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).

6. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ.

7. Termin realizacji wskazany przez Wykonawcę w ofercie, nie później niż 24 tygodni (168 dni) od daty zawarcia umowy.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 03/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 03/06/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: