Lieferungen - 269709-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Informations- und Werbeerzeugnisse

2022/S 098-269709

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 093-253684)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 010705939 ; NIP: 525-15-53-851
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-326
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bartłomiej Kowalski
E-Mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zzpprzymz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa: Plecak antykradzieżowy. Znak postępowania: ZZP.ZP.411.44.2022

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZP.ZP.411.44.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39294100 Informations- und Werbeerzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa plecaka antykradzieżowego zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dalej: SzOPZ/SOPZ lub OPZ), który stanowi załącznik do Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”

Zamówienie musi być zrealizowane w całości zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, PPU oraz SOPZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 093-253684

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa plecaka antykradzieżowego w ilości 8000 sztuk.

2. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

2.1. Na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców przedstawienia:

2.1.1. Jednej (1) sztuki przedmiotu zamówienia w formie wzoru, spełniającego wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SOPZ bez znakowania. Wzór musi być dostarczony do siedziby Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia znajdującego się pod adresem Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-15:00 do upływu terminu składania. Po przeprowadzeniu oceny, wzory będą zwracane na wniosek wykonawcy zgodnie z art. 77 ustawy Pzp.

2.1.2. Karty charakterystyki produktu w języku polskim, potwierdzającą, że jest on wykonany ze wskazanego materiału.

2.1.3. Oświadczenie wykonawcy i/lub producenta iż dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie przekraczał wagi 700 gram.

2.2. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej są składane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. – tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

2.3. Zamawiający zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. odstępuje od użycia środków komunikacji elektronicznej w stosunku do wzoru przedmiotu zamówienia. Sposób jego złożenia został opisany powyżej.

2.4. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c. ustawy Pzp.

2.5. Zamawiający zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp. nie przewiduje możliwości uzupełniania ww. przedmiotowych środków dowodowych, wymienionych w pkt 2.1.

2.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.7. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą i powinien on dochować wszelkiej staranności, aby te dokumenty były kompletne i zawierały wszystkie niezbędne informacje umożliwiające Zamawiającemu ich zweryfikowanie pod kątem prawidłowości.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa plecaka antykradzieżowego w ilości 8000 sztuk.

2. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

2.1. Na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców przedstawienia:

2.1.1. Jednej (1) sztuki przedmiotu zamówienia w formie wzoru, spełniającego wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SOPZ bez znakowania. Zamawiający dopuszcza także złożenie wzoru oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z oznakowaniem, przy czym oznakowanie nie będzie podlegało ocenie przez Komisję Przetargową oraz Biegłych Rzeczoznawców ds. merytorycznych. Wzór musi być dostarczony do siedziby Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia znajdującego się pod adresem Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-15:00 do upływu terminu składania. Po przeprowadzeniu oceny, wzory będą zwracane na wniosek wykonawcy zgodnie z art. 77 ustawy Pzp.

2.1.2. Karty charakterystyki produktu w języku polskim, potwierdzającą, że jest on wykonany ze wskazanego materiału.

2.1.3. Oświadczenie wykonawcy i/lub producenta iż dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie przekraczał wagi 700 gram.

2.2. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej są składane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. – tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

2.3. Zamawiający zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. odstępuje od użycia środków komunikacji elektronicznej w stosunku do wzoru przedmiotu zamówienia. Sposób jego złożenia został opisany powyżej.

2.4. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c. ustawy Pzp.

2.5. Zamawiający zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp. nie przewiduje możliwości uzupełniania ww. przedmiotowych środków dowodowych, wymienionych w pkt 2.1.

2.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.7. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą i powinien on dochować wszelkiej staranności, aby te dokumenty były kompletne i zawierały wszystkie niezbędne informacje umożliwiające Zamawiającemu ich zweryfikowanie pod kątem prawidłowości.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 03/06/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 23/08/2022
muss es heißen:
Tag: 31/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 03/06/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: