Lieferungen - 269710-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Möbel

2022/S 098-269710

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 087-235270)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Postanschrift: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Oleksy
E-Mail: dzp@agh.edu.pl
Telefon: +48 126173595
Fax: +48 126173363
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dzp.agh.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.dzp.agh.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do bud.C-7 AGH w Krakowie - KC-zp.272-172/22

Referenznummer der Bekanntmachung: KC-zp.272-172/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39100000 Möbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 087-235270

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Anstatt:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie

art.108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.

2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie

ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7

z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia (Dz.U. UEL3 z 6.1.2016, str. 16);

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z

2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej;

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.

108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykonawcy zagraniczni:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c i d składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.8 SWZ

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie

art.108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie

ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7

z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia (Dz.U. UEL3 z 6.1.2016, str. 16);

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z

2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej;

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.

108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykonawcy zagraniczni:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c i d składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.8 SWZ

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) formularz oferty: do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty, stanowiącego załącznik

nr 1 do SWZ. W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru

formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze;

b) Szczegółowa kalkulacja cenowa ( dla części nr 1 oraz części nr 2) zgodnie z załącznikiem 1A, 1B, 1C, 1D do

formularza oferty.

c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.

Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego

rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania

wykonawcy.

2. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://

epropublico.pl/).

3. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

muss es heißen:

1. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) formularz oferty: do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty, stanowiącego załącznik

nr 1 do SWZ. W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru

formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze;

b) Szczegółowa kalkulacja cenowa ( dla części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4) zgodnie z zał. 1A, 1B, 1C, 1D do

formularza oferty.

c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.

Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego

rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania

wykonawcy.

d) oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 oraz art. 7 ust 1 ustawy sankcyjnej

e) karty katalogowe do każdego rodzaju modelu/mebla lub kolekcji mebli, zawierające co najmniej rysunki/fotografie oferowanego modelu, jego wymiary, oraz opis materiałów, z których jest wykonany,

f) certyfikaty, atesty i inne dokumenty wskazane w SWZ dla poszczególnych mebli:

BIURKA

•Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).

•Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2 lub norm równow.

•Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973).

•Certyfikat lub atest zgodności wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 lub norm równow.

•atest / certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 15372 lub normy równow.

KRZESŁA

•Certyfikat lub atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 16139 lub normą równow.

•Atest higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie do puszcza się atestów na same składowe krzesła)

•Atest/Certyfikat wytrzymałościowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022 lub normami równoważnymi

•Atest higieniczny na całą linię krzeseł

•Stabilność i wytrzymałość wg norm: PN-EN 16139:2013-07, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007, PN-EN 12727:2016-12 lub norm równow.

•Niepalność pianki poliuretanowej wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 lub norm równow.

•Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy z oceną pozytywną

•Sprawozdanie z badań zapalności mebli tapicerowanych wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz normy PN-EN 1021-2:2014; lub norm równow.

•Sprawozdanie z badań toksycznych produktów rozkładu termicznego i spalania dla krzesła i pulpitu wg normy PN-88/B-02855 lub normy równow.

•Atest wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych ofertowanych foteli wg normy PN-EN 12727:2016, stopień 4 – intensywny; lub normy równow.

•Atest higieniczny ofertowanych foteli wydany przez PZH lub jednostkę równoważną;

•Sprawozdanie z badań toksycznych produktów rozkładu termicznego i spalania dla krzesła i pulpitu wg normy PN-88/B-02855; lub norm równow.

•Atest wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych ofertowanych foteli wg normy PN-EN 12727:2016, stopień 4 – intensywny; lub normy równoważnej

•Atest higieniczny ofertowanych foteli wydany przez PZH lub jednostkę równoważną;

•Atest/Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335 lub normą równoważną

•Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. nr 148, poz. 973)

SZAFY, REGAŁY

•Certyfikat / atest zgodności wg normy EN 14073-2

•atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla)

•Atest wytrzymałości prowadnic wg normy EN15338 lub równow.

POZOSTAŁE ELEMNTY

•atest higieniczny

2. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://

epropublico.pl/).

3. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 27/08/2022
muss es heißen:
Tag: 30/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: