Usługi - 269727-2020

Submission deadline has been amended by:  360103-2020
10/06/2020    S111

Polska-Zielona Góra: Usługi inżynieryjne

2020/S 111-269727

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Adres pocztowy: Podgórna 7
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 65-057
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
E-mail: b.czekalski@lubuskie.pl
Tel.: +48 684565404
Faks: +48 684565404

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lubuskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargiumwl.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja systemów HIS i ERP wraz z udostępnieniem e-usług na potrzeby projektu „Lubuskie e-Zdrowie”.

Numer referencyjny: DA.III.2721.1.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n.: Dostawa i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja systemów HIS i ERP wraz z udostępnieniem e-usług na potrzeby projektu „Lubuskie e-Zdrowie” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego lubuskie 2020, oś 2. Rozwój cyfrowy, działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące etapy:

· etap I – Przygotowanie wdrożenia.

· etap II – Wdrożenie systemu.

3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa:

· załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

· załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy,

· załącznik nr 12 do SIWZ – Studium wykonalności projektu: Lubuskie e-Zdrowie – wersja z etapu aplikowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 18 100 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n.: Dostawa i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja systemów HIS i ERP wraz z udostępnieniem e-usług na potrzeby projektu „Lubuskie e-Zdrowie” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego lubuskie 2020, oś 2. Rozwój cyfrowy, działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące etapy:

· etap I – Przygotowanie wdrożenia.

· etap II – Wdrożenie systemu.

3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa:

· załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

· załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy,

· załącznik nr 12 do SIWZ – Studium wykonalności projektu: Lubuskie e-Zdrowie – wersja z etapu aplikowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji (Cz) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób (Do1) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób (Do2) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 100 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0002/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Składając ofertę Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, która została wybrana, nie później niż w dniu podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału, o których mowa wart. 22 ust. 1b Pzp i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 uPzp.

1. Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie JEDZ.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Uwaga: Zamawiający pobierze samodzielnie powyższy dokument, jeśli Wykonawca wskaże, w formularzu ofertowym, adres internetowy ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z którego można pobrać wymagany dokument;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1170 ze zm.);

8) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem wartości usług których dotyczyły, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów;

9) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości usług których dotyczyły, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez osoby wskazane w wykazie osób.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zdolność techniczna: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

1) co najmniej jedną usługę o wartości nie niższej niż 10 000 000,00 PLN brutto obejmującą dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS wraz z elektroniczną dokumentacją medyczną oraz infrastruktury serwerowej w minimum 5 jednostkach ochrony zdrowia wraz z ich integracją w ramach wspólnej platformy agregującej dane z tych podmiotów;

2) co najmniej trzy usługi o wartości nie niższej niż 200 000,00 PLN brutto obejmujące dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS wraz z elektroniczną dokumentacją medyczną w ośrodku medycyny pracy;

3) co najmniej trzy usługi o wartości nie niższej niż 5 000 000,00 PLN brutto obejmujące dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz sieciowej wraz z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu obsługi dostarczonej infrastruktury;

4) co najmniej jedną usługę zrealizowaną dla podmiotu leczniczego o wartości nie niższej niż 2 000 000,00 PLN brutto obejmującą dostawę i wdrożenie urządzeń infrastruktury przetwarzania i bezprzewodowej transmisji danych, w tym min. 1 kontroler łączności bezprzewodowej i min. 5 punktów dostępowych.

Zdolność zawodowa: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje niżej wymienionymi osobami: kierownik zespołu (min. 1 osoba), zastępca kierownika zespołu (min. 4 osoby), specjalista ds. systemów informatycznych HIS (min. 30 osób), specjalista ds. systemów informatycznych ERP (min. 15 osób), specjalista ds. baz danych (min. 4 osoby), specjalista ds. architektury systemów informatycznych (min. 1 osoba), specjalista ds. procesów biznesowych (min. 2 osoby), specjalista ds. testów (min. 2 osoby), specjalista ds. sprzętu i bezpieczeństwa sieciowego (min. 2 osoby), specjalista ds. systemów przetwarzania danych (min. 1 osoba), specjalista ds. systemów wirtualizacji (min. 1 osoba), specjalista ds. bezpieczeństwa IT (min. 1 osoba), specjalista ds. rozwiązań BI (min. 1 osoba), specjalista ds. szkoleń (min. 8 osób). Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną z ww. funkcji. Powyższy zapis nie dotyczy kierownika zespołu oraz zastępcy kierownika zespołu, którzy muszą pełnić wyłącznie jedną funkcję. Zamawiający wymaga, aby liczba osób realizujących zamówienie nie była mniejsza niż 50 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia osób zostały szczegółowo określone w rozdziale XII ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ dostępnej na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://przetargiumwl.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Rozliczenie prac objętych umową nastąpi na podstawie faktur VAT, według niżej określonych zasad:

a. faktura pierwsza: o wartości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, za należyte wykonanie prac etapu I tj. na podstawie podpisanego przez strony Protokołu odbioru etapu I.

b. faktura druga: o wartości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, za należyte wykonanie dostawy oraz uruchomieniu sprzętu wraz z dostawą licencji na oprogramowanie systemowe (zrealizowane w ramach prac etapu II) tj. na podstawie podpisanych przez strony wszystkich Protokołów odbioru częściowego etapu II. Wymaga się wyszczególnienia pozycji sprzętowych, licencji oprogramowania systemowego i kosztu wdrożenia.

c. faktura trzecia – końcowa: o wartości pozostałej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, za należyte wykonanie prac etapu II, w tym dostarczenie licencji na oprogramowanie systemów dziedzinowych, tj. na podstawie podpisanego przez strony Protokołu odbioru końcowego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego, tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, POLSKA, pokój nr 3, Wydział Zamówień Publicznych Departamentu Administracyjno-Gospodarczego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Grzegorz Grzywacz, Izabela Kopeć, Dominika Potrubacz-Jodkowska, Łukasz Lewicki, Przemysław Matuszewski, Michał Czaja, Grażyna Biernacka-Borecka, Bartłomiej Czekalski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. „Formularz ofertowy” – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w formularzu ofertowym sumę kontrolną MD5 pliku(ów) wirtualnej maszyny będącą cyfrowym odciskiem pliku z oferowanymi rozwiązaniami (próbki). Suma kontrolna stanowi element próbki o której mowa w rozdziale XII ust. 1 pkt 3 lit. C SIWZ. Dla każdego pliku wirtualnej maszyny, a w przypadku gdy Wykonawca dostarczy więcej niż jedną wirtualną maszynę, dla plików wszystkich wirtualnych maszyn, Wykonawca zobowiązany jest wskazać odrębnie sumy kontrolne MD5.

2. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Zobowiązanie – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ (jeśli dotyczy).

4. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019 r., poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku (ZIP).

5. Dyski przenośne (główny i zapasowy), zawierające próbkę o której mowa w rozdziale XII ust. 1 pkt 3 lit. C SIWZ. Dyski należy złożyć w terminie o którym mowa w rozdziale XXI ust. 1, tj. do dnia złożenia ofert do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria Ogólna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, POLSKA. Każdy z dysków przenośnych należy umieścić w oddzielnym opakowaniu, zabezpieczonym przed nieupoważnionym otwarciem. Próbkę (oba dyski) należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu zbiorczym oznaczonym w sposób określony w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia opakowania zbiorczego oraz opakowania jednego dysku celem badania sumy kontrolnej. Próbka ta stanowić będzie element treści oferty i nie będzie podlegała uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 Prawo zamówień publicznych. Brak złożenia dysków (próbki) w wymaganym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronach 2–3 SIWZ. Informacje dotyczące fakturowania elektronicznego zawarte są na stronach 3–4 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020