Lieferungen - 269731-2022

20/05/2022    S98

Polska-Łódź: Bariery drogowe

2022/S 098-269731

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 077-209608)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych
Adres pocztowy: ul. Legionów 113
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-073
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Bodzioch
E-mail: zup@lodz.lasy.gov.pl
Tel.: +48 426322647
Faks: +48 426325841
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zup.lodz.lasy.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rogatek leśnych

Numer referencyjny: NH.270.17.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34928110 Bariery drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rogatek leśnych wraz z elementami dodatkowymi tj:

a) rogatki (szlabany) o długości 4m;

b) podporu dodatkowe stosowane przy rogatkach (szlabanach) długich;

c) dodatkowe metry bieżące do rogatek (szlabanów);

d) klucze dodatkowe do rogatek;

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do SWZ. Warunki realizacji zamówienia zawarto w załączniku do SWZ - projekt umowy. Poszczególna ilość asortymentu zawarta jest w formularzu asortymentowo-cenowym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 077-209608

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 15:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamiast:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

UWAGA:

W niniejszym postępowaniu obowiązuje również ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych. Podstawa prawna art. 5k rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Powinno być:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:

a. wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),

b. wymienionych w artykule 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wprowadzonym Rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

Dokumenty składane wraz z ofertą:

Ofertę należy sporządzić, zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik do SWZ, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy.

Ponadto do oferty należy załączyć:

a) formularz asortymentowo-cenowy (brak ww. dokumentu spowoduje odrzucenie oferty, formularz stanowi treść oferty) w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy,

b) dokument JEDZ,

c) dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz),

d) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

e) oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 8).