Lieferungen - 269731-2022

20/05/2022    S98

Polen-Łódź: Straßen-Leitplanken

2022/S 098-269731

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 077-209608)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych
Postanschrift: ul. Legionów 113
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-073
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Bodzioch
E-Mail: zup@lodz.lasy.gov.pl
Telefon: +48 426322647
Fax: +48 426325841
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zup.lodz.lasy.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rogatek leśnych

Referenznummer der Bekanntmachung: NH.270.17.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928110 Straßen-Leitplanken
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-209608

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 14:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 15:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 15:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamiast:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

UWAGA:

W niniejszym postępowaniu obowiązuje również ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych. Podstawa prawna art. 5k rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Powinno być:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:

a. wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),

b. wymienionych w artykule 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wprowadzonym Rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

Dokumenty składane wraz z ofertą:

Ofertę należy sporządzić, zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik do SWZ, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy.

Ponadto do oferty należy załączyć:

a) formularz asortymentowo-cenowy (brak ww. dokumentu spowoduje odrzucenie oferty, formularz stanowi treść oferty) w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy,

b) dokument JEDZ,

c) dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz),

d) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

e) oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 8).