Usługi - 269736-2020

10/06/2020    S111

Polska-Szczecin: Usługi telekomunikacyjne

2020/S 111-269736

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Szczeciński
Krajowy numer identyfikacyjny: 001208777
Adres pocztowy: al. Papieża Jana Pawła II nr 31
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-453
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@usz.edu.pl
Tel.: +48 914441004

Adresy internetowe:

Główny adres: https://usz.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30 B + D)

Numer referencyjny: DP/371/74/20
II.1.2)Główny kod CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30 B + D) oraz instalacja, dzierżawa i serwis urządzeń telekomunikacyjnych integrujących lokalizacje od 1 do 13 za pomocą uczelnianej sieci komputerowej.

I. Wymagania Zamawiającego

1. Dostęp do publicznej sieci telefonicznej ma być świadczony drogą połączeń komutowanych z wykorzystaniem telekomunikacyjnej sieci publicznej ISDN.

2. Taryfikacja połączeń telefonicznych (lokalnych, międzystrefowych i komórkowych) musi odbywać się z dokładnością do 1 sekundy od pierwszej sekundy połączenia bez naliczania stawki wstępnej za rozpoczęcie połączenia.

3. Wykonawca przedstawi harmonogram wdrożenia usług będących przedmiotem przetargu. Oczekiwany czas trwania przerwy w łączności nie powinien przekraczać 8 godzin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30B+D) oraz instalacja, dzierżawa i serwis urządzeń telekomunikacyjnych integrujących lokalizacje od 1 do 13 za pomocą uczelnianej sieci komputerowej.

I. Wymagania Zamawiającego

1. Dostęp do publicznej sieci telefonicznej ma być świadczony drogą połączeń komutowanych z wykorzystaniem telekomunikacyjnej sieci publicznej ISDN.

2. Taryfikacja połączeń telefonicznych (lokalnych, międzystrefowych i komórkowych) musi odbywać się z dokładnością do 1 sekundy od pierwszej sekundy połączenia bez naliczania stawki wstępnej za rozpoczęcie połączenia.

3. Wykonawca przedstawi harmonogram wdrożenia usług będących przedmiotem przetargu. Oczekiwany czas trwania przerwy w łączności nie powinien przekraczać 8 godzin.

4. Dodatkowe usługi w ramach świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Możliwość ruchu do sieci publicznej takich jak: serwisy informacyjne, infolinie 0800; 0801; 0804, linie informacyjne 91XX; 93XX; 95 XX, połączenia z biurami numerów 118913 generowanych z lokalizacji Zamawiającego. Niezbędne jest zapewnienie identyfikacji połączeń wychodzących do sieci wszystkich operatorów (stacjonarnych i komórkowych).

Realizacja połączeń pomiędzy abonentami Uniwersytetu Szczecińskiego musi być bezpłatna.

5. Świadczenie usług telekomunikacyjnych ma odbywać się w oparciu o łącza ISDN.

Zamawiający wymaga zestawienie przez Wykonawcę sześciu łączy ISDN PRA (30 B + D) z sygnalizacją DSS-1.

Łącza muszą być zestawione w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego:

— lokalizacja 1 – Administracja Centralna ul. Papieża Jana Pawła II 31 – 3 łącza ISDN PRA (30 B + D),

— lokalizacja 3 – WNEiZ ul. Mickiewicza 64 – 1 łącze ISDN PRA (30 B + D),

— lokalizacja 5 – Kampus Piastów ul. Piastów 40b – 1 łącze ISDN PRA (30 B + D),

— lokalizacja 6 – Kampus Krakowska Cukrowa ul. Cukrowa 8 – 1 łącze ISDN PRA (30 B + D).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Planowany termin usuwania awarii w ramach serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp:

a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali, że posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. wpis do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, zaś w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, Pzp, lub jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

d) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.

Dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

a) w części II sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w części II sekcja A i B oraz w części III;

b) w części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych sekcji A, B, C i D;

c) część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych – również wykonują, co najmniej 2 realizacje usług stanowiących przedmiot zamówienia, każdą na kwotę, co najmniej 1 000 000,00 PLN netto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

— 20 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

Wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub SKOK z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, 2000 r. z późniejszymi zmianami).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2020 r. w budynku administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin, POLSKA (Dział Zamówień Publicznych, pok. 204) o godzinie 12.00 za pomocą platformy zakupowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z uPzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020