Usługi - 269746-2020

Submission deadline has been amended by:  330652-2020
10/06/2020    S111

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2020/S 111-269746

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Cyfryzacji
Adres pocztowy: ul. Królewska 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ministerstwo Cyfryzacji
E-mail: wzp@mc.gov.pl
Tel.: +48 222455734
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mc.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://mc.bip.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mc.bip.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mc.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: informatyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi utrzymania i wsparcia technicznego systemu finansowo-księgowego

Numer referencyjny: BDG-WZP.263.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi:

1) utrzymania i wsparcia technicznego posiadanego przez Zamawiającego systemu finansowo-księgowego;

2) oraz usługi realizowane na podstawie odrębnych zleceń – do maksymalnej wysokości 1 200 roboczogodzin:

a) asysty merytorycznej;

b) rozbudowy i modyfikacji systemu wraz z ich utrzymaniem

─ zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający posiada licencje na zintegrowany system Quorum, spółki QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o., w zakresie modułów: kadry, płace, ARP, środki trwałe, FK, ASA, faktury, ZP, AZF, Qdeklaracje, EIK.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi:

1) utrzymania i wsparcia technicznego posiadanego przez Zamawiającego systemu finansowo-księgowego;

2) oraz usługi realizowane na podstawie odrębnych zleceń – do maksymalnej wysokości 1 200 roboczogodzin:

a) asysty merytorycznej;

b) rozbudowy i modyfikacji systemu wraz z ich utrzymaniem

─ zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający posiada licencje na zintegrowany system Quorum, spółki QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o., w zakresie modułów: kadry, płace, ARP, środki trwałe, FK, ASA, faktury, ZP, AZF, Qdeklaracje, EIK.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi świadczenia opieki serwisowej systemu wspierającego pracę obszarów rachunkowości, kadr, płac, planowania, sprawozdawczości, środków trwałych w jednostce organizacyjnej zatrudniającej nie mniej niż 200 osób, o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto oraz trwającej co najmniej 12 miesięcy każda i za ten okres wykonanej.

Ponadto co najmniej jedna z powyższych usług dotyczyła systemu, który łącznie:

a) umożliwia planowanie, rozliczanie i ewidencję wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej oraz;

b) posiada funkcjonalność budżetu zadaniowego oraz;

c) posiada funkcjonalność wartościowania stanowisk pracy lub/i oceny okresowej pracowników oraz;

d) obsługuje co najmniej 3 różne formy nawiązania stosunku pracy.

Przez usługi świadczenia opieki serwisowej Zamawiający rozumie usługi w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego, aktualizacji systemu związanej ze zmianą obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie asysty merytorycznej.

1.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia o następujących kwalifikacjach:

a) co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie asysty merytorycznej w obszarze finansów, która brała udział w realizacji co najmniej 2 usług asysty merytorycznej w obszarze finansów;

b) co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie asysty merytorycznej w obszarze płac, która brała udział w realizacji co najmniej 2 usług asysty merytorycznej w obszarze płac;

c) co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie asysty merytorycznej w obszarze kadr, która brał udział w realizacji co najmniej 2 usług asysty merytorycznej w obszarze kadr.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez osobę wskazaną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku jedynie w zakresie pkt a–b.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 3 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w ww. terminie, w Ministerstwie Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, POLSKA, pokój nr 026. Wejście do siedziby jest możliwe po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców znajdują się w rozdziale VII i VIII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020