Usługi - 269746-2020

Submission deadline has been amended by:  330652-2020
10/06/2020    S111

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2020/S 111-269746

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Cyfryzacji
Adres pocztowy: ul. Królewska 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ministerstwo Cyfryzacji
E-mail: wzp@mc.gov.pl
Tel.: +48 222455734

Adresy internetowe:

Główny adres: https://mc.bip.gov.pl/

Adres profilu nabywcy: https://mc.bip.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mc.bip.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mc.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: informatyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi utrzymania i wsparcia technicznego systemu finansowo-księgowego

Numer referencyjny: BDG-WZP.263.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi:

1) utrzymania i wsparcia technicznego posiadanego przez Zamawiającego systemu finansowo-księgowego;

2) oraz usługi realizowane na podstawie odrębnych zleceń – do maksymalnej wysokości 1 200 roboczogodzin:

a) asysty merytorycznej;

b) rozbudowy i modyfikacji systemu wraz z ich utrzymaniem

─ zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający posiada licencje na zintegrowany system Quorum, spółki QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o., w zakresie modułów: kadry, płace, ARP, środki trwałe, FK, ASA, faktury, ZP, AZF, Qdeklaracje, EIK.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi:

1) utrzymania i wsparcia technicznego posiadanego przez Zamawiającego systemu finansowo-księgowego;

2) oraz usługi realizowane na podstawie odrębnych zleceń – do maksymalnej wysokości 1 200 roboczogodzin:

a) asysty merytorycznej;

b) rozbudowy i modyfikacji systemu wraz z ich utrzymaniem

─ zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający posiada licencje na zintegrowany system Quorum, spółki QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o., w zakresie modułów: kadry, płace, ARP, środki trwałe, FK, ASA, faktury, ZP, AZF, Qdeklaracje, EIK.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi świadczenia opieki serwisowej systemu wspierającego pracę obszarów rachunkowości, kadr, płac, planowania, sprawozdawczości, środków trwałych w jednostce organizacyjnej zatrudniającej nie mniej niż 200 osób, o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto oraz trwającej co najmniej 12 miesięcy każda i za ten okres wykonanej.

Ponadto co najmniej jedna z powyższych usług dotyczyła systemu, który łącznie:

a) umożliwia planowanie, rozliczanie i ewidencję wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej oraz;

b) posiada funkcjonalność budżetu zadaniowego oraz;

c) posiada funkcjonalność wartościowania stanowisk pracy lub/i oceny okresowej pracowników oraz;

d) obsługuje co najmniej 3 różne formy nawiązania stosunku pracy.

Przez usługi świadczenia opieki serwisowej Zamawiający rozumie usługi w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego, aktualizacji systemu związanej ze zmianą obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie asysty merytorycznej.

1.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia o następujących kwalifikacjach:

a) co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie asysty merytorycznej w obszarze finansów, która brała udział w realizacji co najmniej 2 usług asysty merytorycznej w obszarze finansów;

b) co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie asysty merytorycznej w obszarze płac, która brała udział w realizacji co najmniej 2 usług asysty merytorycznej w obszarze płac;

c) co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie asysty merytorycznej w obszarze kadr, która brał udział w realizacji co najmniej 2 usług asysty merytorycznej w obszarze kadr.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez osobę wskazaną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku jedynie w zakresie pkt a–b.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 3 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w ww. terminie, w Ministerstwie Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, POLSKA, pokój nr 026. Wejście do siedziby jest możliwe po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców znajdują się w rozdziale VII i VIII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020