Lieferungen - 269756-2022

20/05/2022    S98

België-Bree: Fotokopieer- en offsetdrukmachines

2022/S 098-269756

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 071-188858)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Katholiek Onderwijs Sint-Michiel - Bocholt - Bree - Peer
Nationaal identificatienummer: 0472.042.085_607833
Postadres: Sint-Jacobstraat 12
Plaats: Bree
NUTS-code: BE225 Arr. Maaseik
Postcode: 3960
Land: België
Contactpersoon: Marc Timmermans
E-mail: marc.timmermans@kosm.be
Telefoon: +32 89730162
Fax: +32 89473966
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kosm.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442759

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huur en onderhoud van kopieerapparten en printers en software

Referentienummer: KOSM vzw-2022_2-F02_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30120000 Fotokopieer- en offsetdrukmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Huur en onderhoud van kopieerapparten en printers en software

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 071-188858

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 20/05/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 20/05/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: