Lieferungen - 269763-2022

20/05/2022    S98

Polska-Łódź: Aparatura kontrolna i badawcza

2022/S 098-269763

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 077-209559)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adres pocztowy: Al. Kościuszki 4
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-419
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Wyszomirski
E-mail: jaroslaw.wyszomirski@umed.lodz.pl
Tel.: +49 422725946
Faks: +49 422725948
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.umed.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa sekwenatora genomowego z możliwością skanowania mikromacierzy w ramach projektu „MOLecoLAB”

Numer referencyjny: ZP/15/2022
II.1.2)Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sekwenatora genomowego z możliwością skanowania mikromacierzy w ramach projektu „MOLecoLAB – Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 077-209559

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: Sekcja II: Przedmiot
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sekwenatora genomowego z możliwością skanowania mikromacierzy w ramach projektu „MOLecoLAB – Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych". W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona także:

a) transport do pomieszczeń jego ostatecznego posadowienia w budynku MOLecoLAB Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

b) montaż wraz ze wszystkimi urządzeniami pobocznymi;

c) podłączenie do istniejących instalacji- jeśli dotyczy;

d) kalibrację i uruchomienie;

e) szkolenia personelu – wymagania szczegółowe określone w § 5 wzoru umowy;

f) założy paszport techniczny dla urządzeń (elektronicznej wg wzoru – Załącznik nr 3 do Wzoru umowy) oraz dostarczy na adres: Biuro Inwestycyjno-Techniczne UM w Łodzi, 92-213 Łódź ul. Pomorska 251 bud. C-7; wersja elektroniczna na adres: aparatura@umed.lodz.pl ;

g) dostarczy elektroniczną wersję instrukcji obsługi (w języku polskim i języku angielskim) na adres:aparatura@umed.lodz.pl lub dostarczy instrukcję obsługi na nośniku CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym, do Biura Inwestycyjno-Technicznego UM w Łodzi, 92-213 Łódź ul. Pomorska 251 bud.C-7. Przy dostawie Wykonawca dostarczy również wersję papierową instrukcji obsługi (w języku polskim i/lub języku angielskim).

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewni kontrakt serwisowy polegający na przeprowadzeniu bezpłatnego przeglądu konserwacyjno-zapobiegawczego, w każdym roku gwarancji lub zgodnie z zaleceniami producenta. Do wykonania przeglądu Wykonawca zapewni wszelkie materiały eksploatacyjne (np. części, odczynniki, startery itp.) niezbędne do wykonania przeglądu i niezbędne do utrzymania urządzenia w stałej sprawności eksploatacyjnej. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania aparatu, przez okres trwania gwarancji.

Powinno być:

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sekwenatora genomowego z możliwością skanowania mikromacierzy w ramach projektu „MOLecoLAB – Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych". W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona także:

a) transport do pomieszczeń jego ostatecznego posadowienia w budynku MOLecoLAB Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

b) montaż wraz ze wszystkimi urządzeniami pobocznymi;

c) podłączenie do istniejących instalacji- jeśli dotyczy;

d) kalibrację i uruchomienie;

e) szkolenia personelu;

f) założy paszport techniczny dla urządzeń;

g) przekaże instrukcje obsługi.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy.

Pozostałem informacje znajdują się w dokumentach zamówienia.

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Sekcja IV: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Sekcja IV: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: