Lieferungen - 269769-2022

20/05/2022    S98

Polen-Łódź: Rasterelektronenmikroskope

2022/S 098-269769

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 082-220454)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Postanschrift: ul. Wólczańska 213
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 93-005
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Woźniak
E-Mail: zp.rcop@info.p.lodz.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zp.p.lodz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z mikroanalizą rentgenowską SEM-EDS

Referenznummer der Bekanntmachung: W9/ZP/RCOP/1/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38511100 Rasterelektronenmikroskope
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z mikroanalizą rentgenowską SEM-EDS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Zakup jest finansowany z dotacji celowej na podstawie umowy Nr 7279/IA/SP/2021 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 082-220454

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe pkt 2.
Anstatt:

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powstępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w jednolitym dokumencie JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia

wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia Wykonawcy o aktualności

informacji zawartych w JEDZ składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w jednolitym

dokumencie JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp składa również każdy z tych podmiotów.

2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.

U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

muss es heißen:

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powstępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w jednolitym dokumencie JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia

wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia Wykonawcy o aktualności

informacji zawartych w JEDZ składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w jednolitym

dokumencie JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp składa również każdy z tych podmiotów.

2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.

U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) Oświadczenia Wykonawcy składanego w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje uzupełniające pkt 3.
Anstatt:

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie na podst. art.109 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp oraz na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narod.

muss es heißen:

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie na podst. art.109 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp oraz na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w związku z art 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 21/08/2022
muss es heißen:
Tag: 24/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: II.2.14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe -pkt 1)
Anstatt:

Termin dostawy - w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022r.

muss es heißen:

Termin dostawy - w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022r.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: