Lieferungen - 269773-2022

20/05/2022    S98

România-Sângeorz-Băi: Mobilier şcolar

2022/S 098-269773

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 090-246886)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ORASUL SINGEORZ-BAI
Număr naţional de înregistrare: 4347321
Adresă: Strada: Izvoarelor , nr. 2
Localitate: Sangeorz-Bai
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Cod poștal: 425300
Țară: România
Persoană de contact: Marian Frunza-Pop
E-mail: achizitii@singeorz-bai.ro
Telefon: +40 263370598
Fax: +40 263370749
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.singeorz-bai.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACHIZITIE DOTARI (3 loturi), respectiv: LOT 1 - Echipamente IT&C; LOT 2 - Mobilier scolar si dotari specifice; LOT 3 - Dotari educationale

Număr de referinţă: 4917/ 29.04.2022
II.1.2)Cod CPV principal
39160000 Mobilier şcolar
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitorul va achizitiona:

- LOT 1 - Echipamente IT&C – valoarea estimata 362.426,73 RON - lista detaliata a bunurilor se regaseste in caietul de sarcini;

- LOT 2 - Mobilier scolar si dotari specifice – valoarea estimata 835.757,10 RON - lista detaliata a bunurilor se regaseste in caietul de sarcini;

- LOT 3 - Dotari educationale – valoarea estimata 250.926,08 RON - lista detaliata a bunurilor se regaseste in caietul de sarcini;

Operatorii economici pot solicita clarificari cu privire la prezenta documentatie de atribuire pana cel tarziu cu 20 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

Achizitorul va raspunde consolidat la toate solicitarile de clarificari primite pana cel tarziu cu 11 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 090-246886

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.1)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
În loc de:

Situatia personala a candidatului sau ofertantului:- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre toti operatorii economici participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Aceste documente pot fi:a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii;b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;d. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;d. alte documente edificatoare, dupa caz.Pentru persoanele juridice straine - in cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 168, alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt :• TRAIAN OGÂGĂU Primar• SORECAU TRAIAN Secretar• CORDOS ANA Inspector superior - contabil• MIRON TRAIAN Sef Birou• PRECUP MARIA Sef Birou• BUIA IOAN Sef Serviciu• SESTAC ANA CALINA Inspector superior – PRESEDINTE COMISIE EVALUARE• FRUNZA-POP MARIAN Inspector ASISTENT – MEMBRU COMISIE EVALUARE• STRUGAR DAN EMILIAN Inspector superior MEMBRU COMISIE EVALUARE• BESUTIU ANAMARIA Inspector principal -• Sangeorzan Anuta – Consilier juridic• SORECAU ALEXANDRU Inspector superior –• MUTU MAXIM Auditor intern principal• LAZAR ANA Inspector Superior• ANAMARIA COSTEA Consilier local• SILVIU ALBU Consilier local• CARCU RADU Consilier local• PAVEL NEGRUSIER Consilier local• IANAS MARIUS VASILE Consilier local• TRAIAN CARCU Consilier local• ALEXANDU DACIAN MAGUREAN Consilier local• POP SANDU Consilier local• NICULAI IOAN PANTILIMON Consilier local• CATALIN AVRAM Consilier local• POP IONEL CRISTIAN Consilier local• ANCHIDIM DANUT STRUGAR Consilier local• PETRICA MUTU Consilier local• STEOPOAIE VASILE Consilier local• ANTON-CLAUDIU RUNCAN Consilier local• IOAN MACAVEI Consilier local• BOTA CATALIN – CONSILIER LOCALPersoanele cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare: Consultant – Vasilică ȚUGUIOperatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

A se citi:

Situatia personala a candidatului sau ofertantului: - Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre toti operatorii economici participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii; b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; d. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d. alte documente edificatoare, dupa caz. Pentru persoanele juridice straine - in cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 168, alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. - Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila. Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt : • 1. Bota Catalin Grigore Primar 2. SORECAU TRAIAN Secretar 3. CORDOS ANA Inspector superior - contabil 4. MIRON TRAIAN Sef Birou 5. PRECUP MARIA Sef Birou 6. BUIA IOAN Sef Serviciu 7. SESTAC ANA CALINA Inspector superior – PRESEDINTE COMISIE EVALUARE 8. FRUNZA-POP MARIAN Consilier achizitii – MEMBRU COMISIE EVALUARE 9. DAN EMILIAN STRUGAR Inspector asistent MEMBRU COMISIE EVALUARE 10. SORECAU ALEXANDRU Inspector superior – 11. LAZAR ANA Inspector Superior 12. ANAMARIA COSTEA Consilier local 13. SILVIU ALBU Consilier local 14. CARCU RADU Consilier local 15. PAVEL NEGRUSIER Consilier local 16. IANAS MARIUS VASILE Consilier local 17. TRAIAN CARCU Consilier local 18. ALEXANDU DACIAN MAGUREAN Consilier local 19. POP SANDU Consilier local 20. NICULAI IOAN PANTILIMON Consilier local 21. CATALIN AVRAM Consilier local 22. POP IONEL CRISTIAN Consilier local 23. ANCHIDIM DANUT STRUGAR Consilier local 24. PETRICA MUTU Consilier local 25. STEOPOAIE VASILE Consilier local 26. BUGA IOAN Consilier local 27. IOAN MACAVEI Consilier local 28. Vasilică Țugui – expert achizitii cooptat Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

VII.2)Alte informații suplimentare:

A fost modificata lista persoanelor cu functie de decizie, lista ce initial era eronata