Lieferungen - 269783-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Žilina: Dielenské zariadenia

2022/S 098-269783

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 061-160083)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Žilinský samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808427
Poštová adresa: Komenského
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01109
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Elena Sivová
E-mail: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telefón: +421 415032111
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.regionzilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ DOPRAVNEJ ŽILINA

Referenčné číslo: 22_22
II.1.2)Hlavný kód CPV
43800000 Dielenské zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vybavenie autodielne špecializovanými zariadeniami

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 061-160083

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 31/05/2022
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 07/07/2022
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 31/05/2022
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 07/07/2022
Miestny čas: 13:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: