Lieferungen - 269793-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Leiden: Perfusie-oplossingen

2022/S 098-269793

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Leids Universitair Medisch Centrum
Nationaal identificatienummer: 27366422
Postadres: Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2333 ZA
Land: Nederland
Contactpersoon: Leids Universitair Medisch Centrum Hoofdkantoor
E-mail: L.J.M.Nederstigt@lumc.nl
Telefoon: +31 715297789
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lumc.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200597
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vrijwillige transparantie Leverperfusiekits

Referentienummer: M-EU-22-16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692400 Perfusie-oplossingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het LUMC is voornemens de opdracht voor de levering van leverperfusiekits van Chemosat ten behoeve van de afdeling Radiologie te gunnen aan de onderneming Delcath System B.V..

Zie hiervoor de motivatie in het PDF-document: Vrijwillige transparantie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33141620 Medische sets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het LUMC is voornemens een opdracht voor de levering van leverperfusiekits van Chemosat ten behoeve van de afdeling Radiologie te gunnen aan de onderneming Delcath System B.V. gevestigd te Rotterdam, Nederland.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Zie hiervoor de motivatie in het PDF-document: Aankondiging van Vrijwillige Transparantie Leverperfusiekits

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
16/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Delcath System B.V.
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022