Lieferungen - 269814-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Laborreagenzien

2022/S 098-269814

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UNIVERSITETSKA MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE "ALEKSANDROVSKA" EAD
Nationale Identifikationsnummer: 831605795
Postanschrift: ul. SV. GEORGI SOFIYSKI No..1
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1431
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Elena Velikova
E-Mail: eli_a_velikova@abv.bg
Telefon: +359 29230628
Fax: +359 29230646
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://alexandrovska.com
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1212

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция №12 – Стъкларии и пластмаси

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Лабораториите и клиниките на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции, съгласно приложените към настоящата документация технически спецификации.

Посочените в техническите спецификации количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.

Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 месеца.

Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 035-088421

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 32369
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции”, Обособена позиция 12: Обособена позиция №12 – Стъкларии и пластмаси

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
17/01/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 831641528
Postanschrift: ж.к."Младост" 1 бл.28Б, ул. "Димитър Моллов"
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1750
Land: Bulgarien
E-Mail: info@mte-bg.com
Telefon: +359 24627118
Fax: +359 29712410
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 13 738.80 BGN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Лабораториите и клиниките на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции, съгласно приложените към настоящата документация технически спецификации.

Посочените в техническите спецификации количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.

Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 месеца.

Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 13 738.80 BGN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 831641528
Postanschrift: ж.к."Младост" 1 бл.28Б, ул. "Димитър Моллов"
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1750
Land: Bulgarien
E-Mail: info@mte-bg.com
Telefon: +359 24627118
Fax: +359 29712410
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

1.Страните се споразумяват, че по взаимно съгласие се прекратява на основание раздел ,,VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”, т.3 от договор № Д-OП-21/17.01.2022г. обособена позиция №12 – група 5, със следните мотиви :

1.1.Медицински консуматив с търговското наименование ,,Епруветки за изолиране на лимфоцити с натриев цитрат и сепарираща среда 8мл” - бр. 1980 и каталожния номер ,, 0959 0700” на производителя ,,KABE Labortechnik-Германия’ за номенклатурна единица №214 към обособена позиция №12 – група 5 от спецификацията по договор Д-OП-21/17.01.2022г., се прекратява поради това, че е постъпило отказно писмо от доставчика, както и последващо пояснение, че предлаганата от тях епруветка не отговаря на нуждите на Клиниката по клинична имунология, които нужди не са били посочени първоначално в техническата спецификация и документацията за участие.

1.2. Медицински консуматив попада в затворена група, поради което се прекратява цялата група 5 към обособена позиция №12.

2. Страните се споразумяват, че във връзка със сключването на споразумението няма да се начисляват неустойки.

3.Останалите клаузи на договор № Д-OП-21/17.01.2022г.остават непроменени.

4. Споразумение Д-ОП-102/12.05.2022г. влиза в сила, считано от датата на подписването му от двете страни

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

на основание уведомления от Медицинска Техника Инженеринг” ООД с вх.№ 01-1008/30.03.2022г. отказно писмо и вх.№01-1122/08.04.2022г. и за последващо пояснение за несъответствие за обособена позиция №12 – група 5 – номенклатурен №214 и одобрен доклад №03-2172/26.04.2022г. от началник отдел ,,Обществени поръчки” за преустановяване на доставките от спецификацията по договор № Д-OП-21/17.01.2022г. по горепосочената номенклатура, се подписа споразумение Д-ОП-102/12.05.2022г. :

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 13 738.80 BGN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 10 223.80 BGN