Lieferungen - 269814-2022

20/05/2022    S98

България-София: Лабораторни реактиви

2022/S 098-269814

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД
Национален регистрационен номер: 831605795
Пощенски адрес: ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ №.1
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1431
Държава: България
Лице за контакт: Елена Великова
Електронна поща: eli_a_velikova@abv.bg
Телефон: +359 29230628
Факс: +359 29230646
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://alexandrovska.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1212

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции”

II.1.2)Основен CPV код
33696500 Лабораторни реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция №12 – Стъкларии и пластмаси

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Лабораториите и клиниките на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции, съгласно приложените към настоящата документация технически спецификации.

Посочените в техническите спецификации количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.

Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 месеца.

Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 035-088421

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 32369
Обособена позиция №: 12
Наименование:

„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции”, Обособена позиция 12: Обособена позиция №12 – Стъкларии и пластмаси

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
17/01/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Национален регистрационен номер: 831641528
Пощенски адрес: ж.к."Младост" 1 бл.28Б, ул. "Димитър Моллов"
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1750
Държава: България
Електронна поща: info@mte-bg.com
Телефон: +359 24627118
Факс: +359 29712410
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 13 738.80 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
33696500 Лабораторни реактиви
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Лабораториите и клиниките на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции, съгласно приложените към настоящата документация технически спецификации.

Посочените в техническите спецификации количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.

Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 месеца.

Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 13 738.80 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Национален регистрационен номер: 831641528
Пощенски адрес: ж.к."Младост" 1 бл.28Б, ул. "Димитър Моллов"
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1750
Държава: България
Електронна поща: info@mte-bg.com
Телефон: +359 24627118
Факс: +359 29712410
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1.Страните се споразумяват, че по взаимно съгласие се прекратява на основание раздел ,,VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”, т.3 от договор № Д-OП-21/17.01.2022г. обособена позиция №12 – група 5, със следните мотиви :

1.1.Медицински консуматив с търговското наименование ,,Епруветки за изолиране на лимфоцити с натриев цитрат и сепарираща среда 8мл” - бр. 1980 и каталожния номер ,, 0959 0700” на производителя ,,KABE Labortechnik-Германия’ за номенклатурна единица №214 към обособена позиция №12 – група 5 от спецификацията по договор Д-OП-21/17.01.2022г., се прекратява поради това, че е постъпило отказно писмо от доставчика, както и последващо пояснение, че предлаганата от тях епруветка не отговаря на нуждите на Клиниката по клинична имунология, които нужди не са били посочени първоначално в техническата спецификация и документацията за участие.

1.2. Медицински консуматив попада в затворена група, поради което се прекратява цялата група 5 към обособена позиция №12.

2. Страните се споразумяват, че във връзка със сключването на споразумението няма да се начисляват неустойки.

3.Останалите клаузи на договор № Д-OП-21/17.01.2022г.остават непроменени.

4. Споразумение Д-ОП-102/12.05.2022г. влиза в сила, считано от датата на подписването му от двете страни

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

на основание уведомления от Медицинска Техника Инженеринг” ООД с вх.№ 01-1008/30.03.2022г. отказно писмо и вх.№01-1122/08.04.2022г. и за последващо пояснение за несъответствие за обособена позиция №12 – група 5 – номенклатурен №214 и одобрен доклад №03-2172/26.04.2022г. от началник отдел ,,Обществени поръчки” за преустановяване на доставките от спецификацията по договор № Д-OП-21/17.01.2022г. по горепосочената номенклатура, се подписа споразумение Д-ОП-102/12.05.2022г. :

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 13 738.80 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 10 223.80 BGN