Usługi - 269819-2020

10/06/2020    S111

Polska-Lidzbark Warmiński: Usługi dostawy oprogramowania

2020/S 111-269819

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina miejska Lidzbark Warmiński
Krajowy numer identyfikacyjny: 510743500
Adres pocztowy: ul. Aleksandra Świętochowskiego 14
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ludwika Szostak
E-mail: zamowienia@lidzbarkw.pl
Tel.: +48 897678520
Faks: +48 897672303
Adresy internetowe:
Główny adres: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja, wdrożenie systemów informatycznych i uruchomienie e-usług publicznych oraz dostawa urządzenia sieciowego UTM

Numer referencyjny: GKI.271.11.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, wdrożenie systemów informatycznych i uruchomienie e-usług publicznych oraz dostawa urządzenia sieciowego UTM w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa miasta Lidzbark Warmiński”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań, został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym: „SOPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48200000 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48210000 Pakiety oprogramowania dla sieci
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
48311000 Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
48311100 System zarządzania dokumentacją
48312000 Pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48610000 Systemy baz danych
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
72400000 Usługi internetowe
72416000 Dostawcy usług aplikacyjnych
79132100 Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina miejska Lidzbark Warmiński, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I – modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych, w zakres której wchodzi:

1) licencja centralna platforma e-usług mieszkańca;

2) wdrożenie platformy e-usług mieszkańca;

3) licencja systemu elektronicznego obiegu dokumentów;

4) wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów;

5) modernizacja systemu dziedzinowego;

6) opracowanie i wdrożenie e-usług (3PD);

7) opracowanie i wdrożenie e-usług (5PD);

8) modernizacja strony www do standardów WCAG 2.1;

9) opracowanie dokumentacji Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań, został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym: „SOPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa miasta Lidzbark Warmiński”, nr RPWM.03.01.00-28-0011/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 3 – „Cyfrowy region”, działanie 3.1.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

— cena – waga: 50 %,

— okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – waga: 50 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – dostawa urządzenia sieciowego UTM

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina miejska Lidzbark Warmiński, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II – dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań, został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym: „SOPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa miasta Lidzbark Warmiński", nr RPWM.03.01.00-28-0011/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 3 – „Cyfrowy region”, działanie 3.1.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

— cena – waga: 50 %,

— okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – waga: 50 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w zakresie:

A. cześć I – modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych),

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

B. część II – dostawa urządzenia sieciowego UTM:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w zakresie:

A. cześć I – modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty:

— co najmniej dwie usługi polegające na dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych (w tym co najmniej jeden, zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym podatki, portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych) każda usługa, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),

— co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto), w ramach której wykonał i wdrożył system informatyczny do obsługi rejestrów, wraz z integracją tego systemu z co najmniej jednym rejestrem publicznym (np. KRS, CEIDG, itp.);

b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług i kontrolę jakości, tj.:

— co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika zespołu Wykonawcy, posiadającą min. 2-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych,

— co najmniej jedną osobą na stanowisku szefa programistów, posiadającą min. 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem programistów bądź wdrożeniowców,

— co najmniej dwiema osobami na stanowisku wdrożeniowca systemów informatycznych, każda osoba posiadająca min. 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych,

— co najmniej dwiema osobami na stanowisku programisty, każda osoba posiadająca min. 2-letnie doświadczenie w zakresie pisania i integracji systemów informatycznych.

Wymienione wyżej osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca uwzględni każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy;

B. część II – dostawa urządzenia sieciowego UTM:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował z należytą starannością co najmniej jedną dostawę urządzenia sieciowego UTM, obejmującą dostawę, instalację i konfigurację, o wartości nie mniejszej niż 18 000,00 PLN brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych brutto).

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, zawierają kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy oraz istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte we wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Plac Młyński 6, POLSKA w pok. 203 (sala konferencyjna) przy użyciu aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: „ustawą” (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy, rozporządzeniami wykonawczymi.

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

1) na część I zamówienia, w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

2) na część II zamówienia, w wysokości: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych), na cały okres związania ofertą, który wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

6. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy w formie JEDZ – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego – załącznik nr 3 do SIWZ;

b) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy;

c) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów;

e) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w części IX SIWZ.

7. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1–6 i 9 oraz w § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.). Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów oraz ich zakres został opisany w części VII SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozporządzenia.

8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369, ze zm.).

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020