Lieferungen - 269830-2022

20/05/2022    S98

България-София: Електрическа енергия

2022/S 098-269830

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Военновъздушни сили
Национален регистрационен номер: 129010189
Пощенски адрес: бул. "Ген. Тотлебен"№34
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Галина Жекова Жекова
Електронна поща: g.zhekova@armf.bg
Телефон: +359 29224212
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.af.armf.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27521

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нетна активна електрическа енергия

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предметът на обществената поръчка включва избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение и координатор на стандартна балансираща група за обектите от състава на Военновъздушните сили за период от 12 месеца.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 36503
Наименование:

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за ниво ниско и средно напрежение на военните формирования от състава на

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
21/10/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
Национален регистрационен номер: 113570147
Пощенски адрес: пл. Позитано №.2 ет.7, офис 7
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 3 062 676.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение и координатор на стандартна балансираща група за обектите от състава на ВВС за период от 12 месеца.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 3 062 676.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
Национален регистрационен номер: 113570147
Пощенски адрес: пл. Позитано №.2 ет.7, офис 7
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Към „Списък на обектите на възложителя – потребители на услугата от състава на Военновъздушните сили“ (Приложение №2 към договора) се добавят нови обекти във военно формирование 32040 -Крумово, разположени на територия с ОЕМ „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от добавяне на нови обекти във военно формирование 32040 -Крумово, разположени на територия с ОЕМ „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 062 676.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 3 062 676.00 BGN