Lieferungen - 269839-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2022/S 098-269839

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Adres pocztowy: al. Lotników 32/46
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-668
Państwo: Polska
E-mail: michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 225487743
Adresy internetowe:
Główny adres: http://imif.lukasiewicz.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa probera elektrycznego

Numer referencyjny: F2/92/2021
II.1.2)Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,

ul. Okulickiego 5E

05-500 Piaseczno, Polska

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego probera elektrycznego wraz z obsługą gwarancyjną i serwisową, dokumentacją i szkoleniami.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 14/09/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-9873/17-00"Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działania 1.1 "Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 084-224967

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: F2/92/2021
Nazwa:

Dostawa probera elektrycznego

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
11/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: MicroXact Inc
Miejscowość: Radford
Kod NUTS: US United States
Państwo: Stany Zjednoczone
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 387 456.48 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego probera elektrycznego wraz z obsługą gwarancyjną i serwisową, dokumentacją i szkoleniami.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/12/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 325 801.08 USD
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: MicroXact Inc
Miejscowość: Radford
Kod NUTS: US United States
Państwo: Stany Zjednoczone
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31.12.2022

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Wystąpienie problemów związanych z opóźnieniem produkcji urządzenia z powodu pandemii SARS-CoV-2 i wojny

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 325 801.08 USD
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 325 801.08 USD