Lieferungen - 269846-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Zagreb: Razni prehrambeni proizvodi

2022/S 098-269846

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinička bolnica Merkur
Nacionalni registracijski broj: 25883882856
Poštanska adresa: Zajčeva 19
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Robert Dragija, dipl.oec.
E-pošta: robert.dragija@kb-merkur.hr
Telefon: +385 12253119
Telefaks: +385 12334009
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kb-merkur.hr
Adresa profila kupca: www.kb-merkur.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava prehrambenih proizvoda po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur .

Referentni broj: EVV 123 /2020/KBM
II.1.2)Glavna CPV oznaka
15800000 Razni prehrambeni proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 23. Konzervirano povrće

Grupa br.: 23
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15800000 Razni prehrambeni proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Grupa 23. Konzervirano povrće

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 12
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 123-325821

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: KO: 02-17/EVV 189 KBM/202
Grupa br.: 23
Naziv:

Grupa 23. Konzervirano povrće

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
24/05/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: agrodalm
Nacionalni registracijski broj: 80649374262
Poštanska adresa: BLIZNO 13
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10040
Država: Hrvatska
E-pošta: agrodalm@zg.t-com.hr
Telefon: +385 12450082
Telefaks: +385 12392617
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 20 229.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Nastanak ugovora o javnoj nabavi uvjetovan je suglasnošću Ministarstva zdravstva kao mjerodavnog tijela, te nastaje u trenutku pribavljanja njegove suglasnosti, a sve sukladno članku 307. stavak 4. Zakona.

Temeljem ovog postupka javne nabave, a nakon što Odluka o odabiru postane izvršna, sklopit će se Ugovor o javnoj nabavi robe.

Ukoliko prema Odlukama nadležnih tijela obveznih za bolnicu bude proveden postupak objedinjene nabave za zdravstvene ustanove, Naručitelj zadržava pravo „da sklopljeni ugovor može biti raskinut ranije i to bezuvjetno i bez naknade štete, odnosno da prestaje s danom zaprimanja okvirnog sporazuma od strane nadležnog središnjeg tijela za javnu nabavu određenom odlukom Ministra zdravstva“.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2022

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
15800000 Razni prehrambeni proizvodi
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19 , Zagreb

VII.1.4)Opis nabave:

grupa 23. Konzervirano povrće

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u danima: 30
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 6 062.00 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: agrodalm
Nacionalni registracijski broj: 80649374262
Poštanska adresa: BLIZNO 13
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10040
Država: Hrvatska
E-pošta: agrodalm@zg.t-com.hr
Telefon: +385 12450082
Telefaks: +385 12392617
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

čl.317

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

čl. 317 okolnosti koje se nisu mogle ranije predvidjeti , povišenje cijene uslijed globalnih poremećaja na tržištu

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 20 229.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 26 291.00 HRK