Lieferungen - 269859-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Cavtat: Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema

2022/S 098-269859

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OPĆINA KONAVLE
Nacionalni registracijski broj: 24482197680
Poštanska adresa: TRUMBIĆEV PUT 7
Mjesto: CAVTAT
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 20210
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mariana Ćupić Jovanovski
E-pošta: mariana.cupic@opcinakonavle.hr
Telefon: +385 20301080
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.opcinakonavle.hr
Adresa profila kupca: www.opcinakonavle.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava i isporuka opreme u sklopu projekta Flood&Fire

Referentni broj: JNV 1/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
35110000 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema za prevenciju- vatrogasno terensko vozilo (ATV) sa dodatnom opremom te ručna radio stanica (walkie-talkie) i multikopter (dron)

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
35112000 Oprema za spasavanje i za krizne situacije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Oprema za prevenciju- vatrogasno terensko vozilo (ATV) sa dodatnom opremom te ručna radio stanica (walkie-talkie) i multikopter (dron) sve sukladno DoN.

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u danima: 90
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Da

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 038-098088

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 2117/02-07/2-22-30
Grupa br.: 3
Naziv:

Oprema za prevenciju- vatrogasno terensko vozilo (ATV) sa dodatnom opremom te ručna radio stanica (walkie-talkie) i multikopter (dron)

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
18/02/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: MGS Grupa d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 08515564665
Poštanska adresa: Žlibina 2
Mjesto: Kraljevica
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51262
Država: Hrvatska
E-pošta: info@mgs-grupa.com
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 287 707.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno DoN.

Naručitelj objavljuje izmjenu obavijesti o nadmetanju sukladno 1.izmjeni dokumentacije o nabavi na službenim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave

Dana 19.11.2021. objavljuje se 2.izmjena DON i to: Troškovnik za Grupu 3., izmjene u dijelu koji se odnosi na dostavu jamstava za zajednicu gospodarskih subjekata u točkama 7.6.1., 7.6.2.1. i 7.6.3.. Dodan je broj NN 75/20 u Obrascima 1 i 2.

Sve izmjene su označene crvenom bojom i objavljene kroz 2.izmjene DON na EOJN HR (www.eojn.hr)

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2022

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
35110000 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
35110000 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

lokacija ostaje ista

VII.1.4)Opis nabave:

Nabava i isporuka opreme u sklopu projekta Flood&Fire za Grupu 3-Oprema za prevenciju-vatrogasno teresnko vozilo (ATV) s dodatnom opremom te ručna radio stanica (walkie-talkie) i multikopter (dron).

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Početak: 18/02/2022
Završetak: 18/07/2022
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 287 707.00 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: MGS Grupa d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 08515564665
Poštanska adresa: Žlibina 2
Mjesto: Kraljevica
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51262
Država: Hrvatska
E-pošta: info@mgs-grupa.com
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Izmjena članka 4. stavak 1: Isporučitelj se obvezuje isporučiti robu iz članka 2. ovog ugovora najkasnije do 18.07.2022.godine u skladu s ponudbenom dokumentacijom.

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Viša sila uzrokovana pandemijom Covid 19 te ratom u Ukrajini koji su uzrokovali poremećaj opskrbe, nedostatak određenih proizvoda, sirovina i repromaterijala što je imalo rezultat smanjenje ili zaustavljanje proizvodnje.

Naručitelje, kao ni isporučitelj nemaju utjecaja na navedene nepredviđene okolnosti, jer su uzrokovane vanjskim čimbenicima.

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 287 707.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 287 707.00 HRK