Lieferungen - 269860-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Požega: Razni prehrambeni proizvodi

2022/S 098-269860

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KAZNIONICA U POŽEGI
Nacionalni registracijski broj: 28324816977
Poštanska adresa: OSJEČKA 77
Mjesto: POŽEGA
NUTS kod: HR023 Požeško-slavonska županija
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Goran Čurčić
E-pošta: goran.curcic@uzs.pravosudje.hr
Telefon: +385 34230579
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://mpu.gov.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI

Referentni broj: KP-01/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
15800000 Razni prehrambeni proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

MESO I RIBLJE PRERAĐEVINE

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15800000 Razni prehrambeni proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR023 Požeško-slavonska županija
II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

MESO I RIBLJE PRERAĐEVINE ZA POTREBE KUHINJE KAZNIONICE U POŽEGI TIJEKOM 2022.

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 12
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 018-043450

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: KP-01-22-02-MRP
Grupa br.: 2
Naziv:

MESO I RIBLJE PRERAĐEVINE

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
27/12/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: AIPK-TRGOVINA D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 39827887546
Poštanska adresa: Samoborska cesta 134
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
E-pošta: aipk@aipk.hr
Telefon: +385 3441-000
Telefaks: +385 3441-050
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 167 067.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2022

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
15800000 Razni prehrambeni proizvodi
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR023 Požeško-slavonska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OSJEČKA 77, 34000 POŽEGA

VII.1.4)Opis nabave:

MESNE I RIBLJE PRERAĐEVINE

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 12
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 183 727.00 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: AIPK-TRGOVINA D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 39827887546
Poštanska adresa: Samoborska cesta 134
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
E-pošta: aipk@aipk.hr
Telefon: +385 3441-000
Telefaks: +385 3441-050
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

PROMJENA CIJENA POJEDINIH STAVAKA TROŠKOVNIKA

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

PROMJENA OKOLNOSTI NA TRŽIŠTU KOJE NISU MOGLE BITI PREDVIĐENE RANIJE.

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 167 067.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 183 727.00 HRK