Lieferungen - 269872-2022

20/05/2022    S98

România-București: Configuraţii informatice

2022/S 098-269872

Anunţ de modificare

Modificare a unui contract/unei concesiuni în cursul perioadei sale de valabilitate

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Afacerilor Externe
Număr naţional de înregistrare: 4266863
Adresă: Strada: Modrogan, nr. 14
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011826
Țară: România
Persoană de contact: Andreea Dobre
E-mail: dfen@mae.ro
Telefon: +40 3019420
Fax: +40 2314843
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mae.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente necesare realizarii „Upgrade infrastructură terminale SNIV emitere viză”, inclusiv servicii de instalare, configurare, testare pentru sediile din București respectiv MD/OC din străinătate și instruire personal

Număr de referinţă: 4266863/2020/1
II.1.2)Cod CPV principal
30211400 Configuraţii informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Ministerul Afacerilor Externe

II.2.4)Descrierea achiziţiei la momentul încheierii contractului:

Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

1. Echipamente tip complet de lucru format din stație de lucru, imprimantă pentru documente tipizate, multifuncțional, scaner pentru pașapoarte, cititor biometric amprente, pad semnătură, scaner coduri de bare, cameră video digitală pentru prelucrarea fotografilor, trepied și fundal, elemente de conectică periferice (Hub USB, multipriză alimentare, cutie acomodare) - 180 bucăti

2. Servicii de instalare, configurare, testare pentru MD/OC din străinătate și instruire personal beneficiar- 1 pachet

II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 5
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fondul pentru Securitate Internă „Upgrade module funcționale infrastructura SNIV”

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Anunţ de atribuire a contractului privind acest contract
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 166-433818

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: N1-1946
Titlu:

Furnizarea de echipamente necesare realizarii Upgrade infrastructura terminale SNIV emitere viza, inclusiv servicii de instalare, configurare, testare pt. sediile din București respectiv MD/OC din strainatate si instruire personal

V.2)Atribuirea contractului/concesiunii
V.2.1)Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii:
23/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: ETA2U
Număr naţional de înregistrare: RO 1801821
Adresă: Strada Dima Gheorghe, Nr. 1
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Telefon: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Adresă internet: www.eta2u.ro
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (la momentul încheierii contractului;fără TVA)
Valoarea totală a achiziţiei: 9 417 600.00 RON

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1)Descrierea achiziţiei după efectuarea modificărilor
VII.1.1)Cod CPV principal
30211400 Configuraţii informatice
VII.1.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
VII.1.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
VII.1.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

1. Echipamente tip complet de lucru format din stație de lucru, imprimantă pentru documente tipizate, multifuncțional, scaner pentru pașapoarte, cititor biometric amprente, pad semnătură, scaner coduri de bare, cameră video digitală pentru prelucrarea fotografilor, trepied și fundal, elemente de conectică periferice (Hub USB, multipriză alimentare, cutie acomodare) - 180 bucăti

2. Servicii de instalare, configurare, testare pentru MD/OC din străinătate și instruire personal beneficiar- 1 pachet

VII.1.5)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 5
VII.1.6)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii: 9 417 600.00 RON
VII.1.7)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: ETA2U
Număr naţional de înregistrare: RO 1801821
Adresă: Strada Dima Gheorghe, Nr. 1
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Telefon: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Adresă internet: www.eta2u.ro
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
VII.2)Informaţii privind modificările
VII.2.1)Descrierea modificărilor
Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

Prin actul adițional nr. 1 /N1/177/21.01.2022 s-a prelungit durata de valabilitate a contractului nr. N1/1946/23.08.2021, cu 6 luni, respectiv până la data de 31.07.2022.

Prin actul adițional nr. 2 /N1/1093/16.05.2022, datorită unor circumstanțe neprevăzute, părțile contractante au agreat de comun acord înlocuirea echipamentului multifuncțional RICOH MP305+SP, ofertat în cadrul propunerii tehnice, cu echipamentul multifuncțional Sharp BP-30M31 (similar), ce va fi livrat de furnizor ca parte a completului de lucru.

VII.2.2)Motivele modificării
Necesitate a modificării survenită în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]
Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea şi justificarea naturii neprevăzute a acestor circumstanţe:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: În baza art. 21- Modificarea contractului - din contractul de furnizare nr. N1-1946/23.08.2021, a fost încheiat actul adițional nr. 1/N1-177/23.01.2022, privind prelungirea duratei de valabilitate a contractului. Furnizorul a notificat autoritatea contractantă, cu privire la faptul că există întârzieri ale livrării echipamentelor de către distribuitorii autorizați în România, datorate lipsei globale de cipuri semiconductoare, precum ți a impatului COVID-19 asupra producției. Urmare acestui fapt, și pentru buna implementare a contractului, a fost necesară prelungirea duratei de valabilitate a contractului, cu 6 luni, respectiv până la data de 31.07.2022, restul prevederilor contractale rămânând neschimbate.În condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 , a fost încheiat actul adițional nr. 2/N1-1093/16.05.2022, datorită apariției unor circumstanțe neprevăzute, care nu aduc atingere caracterului general al contractului, pe cale de consecință, a fost necesară adaptarea contractului la circumstanțele imprevizibile, prin încheierea unui act adiţional de modificare a contractului, respectiv - ”Echipamentul multifuncțional RICOH MP305+SP, ofertat în cadrul propunerii tehnice, va fi înlocuit cu echipamentul multifuncțional Sharp BP-30M31 (similar), ce va fi livrat de către furnizor, ca parte a completului de lucru..

VII.2.3)Creşterea preţului
Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului şi adaptări ale preţurilor efectuate anterior şi, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflaţia medie în statul membru în cauză)
Valoare fără TVA: 9 417 600.00 RON
Valoarea totală a contractului după modificări
Valoare fără TVA: 9 417 600.00 RON