Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 269906-2019

10/06/2019    S110

Polonia-Varsovia: Servicios de contabilidad

2019/S 110-269906

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 091-219626)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Bank Gospodarstwa Krajowego
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 7
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-955
País: Polonia
Persona de contacto: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Correo electrónico: marzena.czaja@bgk.pl
Teléfono: +48 225228048
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bgk.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup usługi wspierającej zarządzanie placówkami Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie obsługi kadrowo-płacowej.

Número de referencia: DZZK.28.DPWS.2019
II.1.2)Código CPV principal
79211000 Servicios de contabilidad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zam. jest świadczenie usług wsparcia obsługi przedstawicielstwami zagranicznymi BGK w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, zlokalizowanych na terytorium („Zakres podstawowy”): 1) Republiki Federalnej Niemiec z siedzibą we Frankfurcie; 2) Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z siedzibą w Londynie; 3) Stanów Zjednoczonych Ameryki z siedzibą w Waszyngtonie. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu zamówienia („Zakres opcjonalny”) poprzez wydłużenie okresu obowiązywania Umowy maksymalnie na okres do 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy, lub zlecenia wykonywania Usług w kolejnych przedstawicielstwach zagranicznych Zamawiającego, które mogą zostać uruchomione w innych lokalizacjach, niż wymienione wyżej w szczególności w Królestwie Niderlandów z siedzibą w Amsterdamie, Republice Singapuru, Republice Francuskiej z siedzibą w Paryżu, Republice Włoskiej z siedzibą w Rzymie, Królestwo Hiszpanii z siedzibą w Madrycie, Królestwa Belgii z siedzibą w Brukseli.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 091-219626

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
En lugar de:

Okres w miesiącach: 48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Léase:

Okres w miesiącach: 48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, mogą zostać udzielone Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego. Przedmiotem takiego zamówienia będzie świadczenie na rzecz Zamawiającego usług wsparcia obsługi przedstawicielstw zagranicznych Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie obsługi kadrowo-płacowej na kontynentach Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Europy i Azji.

Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 67 ust. 1 a ustawy Pzp wskazuje, iż zakres zamówienia podobnego oraz warunki, na jakich zostanie ono udzielone będą zgodne z przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego.

VII.2)Otras informaciones adicionales: