Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 269928-2022

20/05/2022    S98

България-Сливен: Услуги, свързани с предотвратяване на пожари

2022/S 098-269928

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН"
Национален регистрационен номер: 2016176540050
Пощенски адрес: ул. ОРЕШАК № 15А
Град: гр.Сливен
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Мария Георгиева Гурцова
Електронна поща: maria_gurtsova@abv.bg
Телефон: +359 889888410
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgssliven.uidp-sliven.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2369
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/210327
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/210327
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Стопанисване и управление на горски територии - държавна собственост и ловностопанска дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици и почистване на лесокултурни прегради в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Сливен" за срок от 12 месеца”

II.1.2)Основен CPV код
75251110 Услуги, свързани с предотвратяване на пожари
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и почистване на лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Сливен”.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 456.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Механизирана поддръжка на противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и

минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Сливен“ за срок от 12 месеца, като видовете работи

и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация

(Приложение № 6), неразделна част от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 456.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят поставя към кандидатите да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания към участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

- Участникът трябва да осигури по отношение технически персонал - минимум 1 (един) машинист на булдозер или тракторист, в зависимост от посочената в офертата му механизирана техника, назначен на трудов договор. Работникът следва да притежава необходимата квалификация и правоспособност за работа със съответната техника. Трудовият договор може да бъде и срочен. Договор не се изисква, ако управителя или член на управителните органи на кандидата е правоспособен водач.

- Универсален трактор с мин. мощност 85 к.с със съответния прикачен инвентар;

- 1 (един) бр. бензиномоторен трион (БМТ), който да е собственост на участника или да е нает от него, чрез договор за наем. Собствената или наетата механизирана техника следва да бъде регистрирана по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника / ЗРКЗГТ / и да е преминала технически преглед, съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, коeто да е в сила към датата на провеждане на процедурата.

- минимум 1 (един) работник за работа с бензиномоторни триони (БМТ), притежаващи съответната правоспособност, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ, които да са назначени на трудови договори. Трудовите договори могат да бъдат и срочни, като крайния срок на договора покрива срока за изпълнение на договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/06/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022