Dienstleistungen - 269928-2022

20/05/2022    S98

България-Сливен: Услуги, свързани с предотвратяване на пожари

2022/S 098-269928

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН"
Национален регистрационен номер: 2016176540050
Пощенски адрес: ул. ОРЕШАК № 15А
Град: гр.Сливен
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Мария Георгиева Гурцова
Електронна поща: maria_gurtsova@abv.bg
Телефон: +359 889888410
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgssliven.uidp-sliven.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2369
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/210327
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/210327
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Стопанисване и управление на горски територии - държавна собственост и ловностопанска дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици и почистване на лесокултурни прегради в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Сливен" за срок от 12 месеца”

II.1.2)Основен CPV код
75251110 Услуги, свързани с предотвратяване на пожари
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и почистване на лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Сливен”.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 456.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Механизирана поддръжка на противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и

минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Сливен“ за срок от 12 месеца, като видовете работи

и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация

(Приложение № 6), неразделна част от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 456.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят поставя към кандидатите да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания към участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

- Участникът трябва да осигури по отношение технически персонал - минимум 1 (един) машинист на булдозер или тракторист, в зависимост от посочената в офертата му механизирана техника, назначен на трудов договор. Работникът следва да притежава необходимата квалификация и правоспособност за работа със съответната техника. Трудовият договор може да бъде и срочен. Договор не се изисква, ако управителя или член на управителните органи на кандидата е правоспособен водач.

- Универсален трактор с мин. мощност 85 к.с със съответния прикачен инвентар;

- 1 (един) бр. бензиномоторен трион (БМТ), който да е собственост на участника или да е нает от него, чрез договор за наем. Собствената или наетата механизирана техника следва да бъде регистрирана по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника / ЗРКЗГТ / и да е преминала технически преглед, съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, коeто да е в сила към датата на провеждане на процедурата.

- минимум 1 (един) работник за работа с бензиномоторни триони (БМТ), притежаващи съответната правоспособност, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ, които да са назначени на трудови договори. Трудовите договори могат да бъдат и срочни, като крайния срок на договора покрива срока за изпълнение на договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/06/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022