Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 269983-2019

10/06/2019    S110

Polonia-Varsovia: Servicios de mantenimiento y reparación de software

2019/S 110-269983

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 078-186708)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dirección postal: al. Jana Pawła II 13
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-828
País: Polonia
Persona de contacto: Emilia Jabłonowska
Correo electrónico: ejablonowska@pfron.org.pl
Teléfono: +48 225055256
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON

Número de referencia: ZP/04/19
II.1.2)Código CPV principal
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji Systemu Obsługi Wsparcia finansowego zwanego „Systemem SOW”, „Systemem” lub „SOW”. Zakres i zasady świadczenia usług Asysty Technicznej i Konserwacji zawiera Załącznik nr 1 i 8 do SIWZ.

1.2. Realizacja usług Modyfikacji i Rozwoju Systemu SOW w ramach maksymalnego limitu 35 000 Roboczogodzin. Zakres i zasady świadczenia usług Modyfikacji i Rozwoju Systemu SOW zawiera Załącznik nr 1 i 8 do SIWZ.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Zasady realizacji umowy określa Załącznik nr 7 do SIWZ (Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy w sprawie zamówienia publicznego).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 078-186708

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 07/06/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 11/06/2019
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 07/06/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 11/06/2019
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: