Dienstleistungen - 269987-2022

20/05/2022    S98

Polska-Gdańsk: Usługi ochroniarskie

2022/S 098-269987

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jabłoniowa 55
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-180
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 1) w zakresie merytorycznym – Mariusz Krotla 2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Pani Lidia Krzyczyńska,
E-mail: zut@zut.com.pl
Tel.: +48 583260100
Faks: +48 583221576
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zut.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/610560
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/610560
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednoosobowa Spółka Gminy
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

usługi ochrony

Numer referencyjny: 32/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie całodobowej ochrony fizycznej obiektów i mienia:

a. Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku polegające na ciągłej ochronie obiektów, pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia i całego terenu Zakładu

b. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zwanego w skrócie PRZOK zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Elbląskej.

c. odbiór i transport środków pieniężnych do banku wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono w części III SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie całodobowej ochrony fizycznej obiektów i mienia:

a. Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku polegające na ciągłej ochronie obiektów, pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia i całego terenu Zakładu

b. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zwanego w skrócie PRZOK zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Elbląskej.

c. odbiór i transport środków pieniężnych do banku wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje ubezpieczeniem OC prowadzonej działalności na kwotę 300.000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a. w zakresie zdolności technicznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi ochrony dla podmiotów prowadzących działalność w branży przemysłowej, komunalnej lub ochrony środowiska zatrudniających min. 100 osób polegające na ochronie terenów rozległych o powierzchni co najmniej 10 hektarów oraz

b. w zakresie zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie i skieruje do realizacji niniejszego zamówienia minimum 12 osób, z czego minimum 6 winno posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, POLSKA w Dziale Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem - platformazakupowa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

lipiec 2023

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 513 - 521 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022