Dienstleistungen - 269989-2022

Submission deadline has been amended by:  327582-2022
20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren

2022/S 098-269989

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Żelazna 59 a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Laskowska
E-Mail: marta.laskowska@wody.gov.pl
Telefon: +48 225870360
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://warszawa.wody.gov.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.wody.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka wodna i utrzymanie wód

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja wałów zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

4.1 Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe w ramach dwukrotnej konserwacji wałów przeciwpowodziowych, zlokalizowanych wzdłuż rzek w Zarządzie Zlewni w Dębem

W zakres zamówienia dla cz. 1-5 wchodzi m.in.:

• mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów,

• ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wałów,

• wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy wałów,

• ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia,

• zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp,

• likwidacja wiatrołomów wraz z pielęgnacją zieleni wysokiej,

• usuwanie śmieci.

Nie wszystkie asortymenty, wymienione powyżej, wchodzą w zakres każdej części zamówienia. Szczegółowe zakresy prac - dla każdej części oddzielnie – są zawarte w dołączonych do SWZ Opisach przedmiotów zamówienia i Formularzach wyceny.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym w Makowie Mazowieckim

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są prace w ramach konserwacji wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż rzeki Orzyc w Zarządzie Zlewni w Dębem Nadzór wodny w Makowie Mazowieckim zgodnie z poniższym:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Maków Mazowiecki:

- rzeki Orzyc w Makowie Mazowieckim, km 0+000 - 0+642, miasto Maków Maz., powiat makowski, woj. mazowieckie - dwukrotna konserwacja.

Zakres robót

• Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów kosiarką bijakową na ciągniku;

Mechaniczne koszenie porostu traw należy wykonać za pomocą kosiarki bijakowej zawieszonej na ciągniku (porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm).

• Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wałów;

Ręcznie koszenie porostu traw należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosy ręcznej lub kosy spalinowej. Ręczne koszenie wykonać w miejscach, do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak drogi przywałowej) lub utrudniony m.in. w pobliżu szlabanów, budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.

• Wywóz ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy wałów;

Wywóz skoszonych porostów należy wykonać niezwłocznie po koszeniu. Wygrabione porosty należy całkowicie usunąć z wału.

• Zebranie i wywóz śmieci z wału przeciwpowodziowego;

Roboty polegają na zebraniu i wywiezieniu śmieci z wału przeciwpowodziowego.

Wykonawca – przed rozpoczęciem I konserwacji - zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt, objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu realizacji I konserwacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każda z ofert niepodlegających odrzuceniu - dla danej części zamówienia - będzie punktowana w kryterium „Skrócenie terminu realizacji I konserwacji” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

za skrócenia terminu realizacji I konserwacji do:

- 20 dni od dnia podpisania umowy – 40 punktów

- 30 dni od dnia podpisania umowy – 20 punktów

- 40 dni od dnia podpisania umowy – 0 punktów

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym w Nowym Dworze Mazowieckim

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są prace w ramach dwukrotnej konserwacji wału przeciwpowodziowego rzeki Narwi na terenie Zarządu Zlewni w Dębem Nadzorów Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim i w Dębem. Wał w km 0+250 – 4+750 położony jest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski, a w km 4+750 – 18+700 na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski.

Lokalizację prac objętych zamówieniem przedstawiono na załączonej mapie poglądowej.

2. Kod CPV

90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.

3. Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji wału obejmującej:

− Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów kosiarką bijakową na ciągniku,

koszenie porostu traw należy wykonać za pomocą kosiarki bijakowej zawieszonej na ciągniku (porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm).

− Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wałów;

Ręcznie koszenie porostu traw należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosy ręcznej lub kosy spalinowej. Ręczne koszenie wykonać w miejscach, do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak możliwości przejazdu przy stopie wału) lub utrudniony m.in. w pobliżu szlabanów, budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.

− Wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy wałów;

Należy wykonać niezwłocznie po koszeniu przy użyciu grabi. Wygrabione porosty należy usunąć poza skarpy wału i ławy przywałowej i pozostawić do naturalnego rozkładu.

Założenia do kalkulacji kosztów:

− Powierzchnia wału przeznaczona do koszenia mechanicznego: w km wału 0+250 – 2+063 nie mniej niż 70% powierzchni całkowitej, w km 2+063-18+700 nie mniej niż 90% powierzchni całkowitej

− Powierzchnia wału przewidziana do koszenia ręcznego – nie więcej niż 30% w km wału 0+250 – 2+063, w km 2+063-18+700 nie więcej niż 10% powierzchni całkowitej

− Wygrabianie dotyczy wyłącznie wykaszanych ręcznie porostów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu realizacji I konserwacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każda z ofert niepodlegających odrzuceniu - dla danej części zamówienia - będzie punktowana w kryterium „Skrócenie terminu realizacji I konserwacji” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

za skrócenia terminu realizacji I konserwacji do:

- 20 dni od dnia podpisania umowy – 40 punktów

- 30 dni od dnia podpisania umowy – 20 punktów

- 40 dni od dnia podpisania umowy – 0 punktów

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym w Pułtusku

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są prace w ramach dwukrotnej konserwacji wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych wzdłuż rzek w Zarządzie Zlewni w Dębem w podziale na 2 zadania zgodnie z poniższym:

Zadanie I : Utrzymanie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rz. Narew w Pułtusku na odcinku

od km 0+000 do km 2+400

Zadanie II : Utrzymanie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rz. Narew w Pułtusku na odcinku

od km 0+000 do km 4+100

Zakres robót

• Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, korony, skarp rowów przywałowych i ławy wałów kosiarką bijakową na ciągniku,

Mechaniczne koszenie porostu traw należy wykonać za pomocą kosiarki bijakowej, zawieszonej na ciągniku (porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm).

• Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony, skarp rowów przywałowych i ławy wałów;

Ręczne koszenie porostu traw należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosy ręcznej lub kosy spalinowej. Ręczne koszenie wykonać w miejscach, w których występuje słabe zadarnienie wału (wał lewobrzeżny), do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak drogi przywałowej) lub utrudniony m.in. w pobliżu szlabanów, budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.

• Wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy wałów;

Należy wykonać niezwłocznie po koszeniu przy użyciu grabi. Wygrabione porosty należy usunąć poza ławy wałów, zrębkować i pozostawić do naturalnego rozkładu.

• Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia,

Roboty polegają na wycięciu krzaków i podszycia z terenu wału. Wyrąb krzaków i podszycia bez karczowania z odrąbaniem gałęzi.

• Zrębkowanie krzaków ściętych z terenu wału,

Wycięte wcześniej krzaki należy rozdrobnić przy pomocy maszyny zrębkującej. Uzyskany materiał pozostawić do naturalnego rozkładu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu realizacji I konserwacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każda z ofert niepodlegających odrzuceniu - dla danej części zamówienia - będzie punktowana w kryterium „Skrócenie terminu realizacji I konserwacji” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

za skrócenia terminu realizacji I konserwacji do:

- 20 dni od dnia podpisania umowy – 40 punktów

- 30 dni od dnia podpisania umowy – 20 punktów

- 40 dni od dnia podpisania umowy – 0 punktów

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym w Wołominie

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są prace w ramach dwukrotnej konserwacji wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych wzdłuż rzek w Zarządzie Zlewni w Dębem w podziale na 3 zadania zgodnie z poniższym:

Zadanie I: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna w km 0+000 – 3+800

na terenie gminy Nieporęt powiat Legionowo.

Zadanie II: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Beniaminówka km lewy 0+000 – 2+070,

km prawy 0+000 – 1+430 na terenie gminy Nieporęt powiat Legionowo.

Zadanie III: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Długa w km 5+450 – 12+000

na terenie gmin: Marki i Zielonka powiat Wołomin.

Zakres robót

• Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów kosiarką bijakową na ciągniku,

Mechaniczne koszenie porostu traw należy wykonać za pomocą kosiarki bijakowej zawieszonej na ciągniku (porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm).

• Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wałów;

Ręcznie koszenie porostu traw należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosy ręcznej lub kosy spalinowej. Ręczne koszenie wykonać w miejscach, do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak drogi przywałowej) lub utrudniony m.in. w pobliżu szlabanów, budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.

• Wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy wałów;

Należy wykonać niezwłocznie po koszeniu przy użyciu grabi. Wygrabione porosty należy usunąć poza ławy wałów, zrębkować i pozostawić do naturalnego rozkładu.

• Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia,

Roboty polegają na wycięciu krzaków i podszycia z ławy wału. Wyrąb krzaków i podszycia bez karczowania z odrąbaniem gałęzi.

• Zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp,

Wycięte wcześniej krzaki należy rozdrobnić przy pomocy maszyny zrębkującej. Uzyskany materiał pozostawić do naturalnego rozkładu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu realizacji I konserwacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każda z ofert niepodlegających odrzuceniu - dla danej części zamówienia - będzie punktowana w kryterium „Skrócenie terminu realizacji I konserwacji” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

za skrócenia terminu realizacji I konserwacji do:

- 20 dni od dnia podpisania umowy – 40 punktów

- 30 dni od dnia podpisania umowy – 20 punktów

- 40 dni od dnia podpisania umowy – 0 punktów

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w Nadzorze Wodnym w Wyszkowie

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są prace w ramach dwukrotnej konserwacji wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bug, rzeki Prut oraz bulwaru (prawa skarpa rzeki Bug w km 34,240 do 34,890) na terenie podległym PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Dębe - Nadzór Wodny w Wyszkowie w podziale na 3 zadania zgodnie z poniższym:

Zadanie I : Konserwacja wału przeciwpowodziowego rzeki Bug odcinek Latoszek oraz bulwaru (prawa skarpa rzeki Bug w km 34,240 do 34,890) w 2022 roku - konserwacja dwukrotna

Zadanie II : Konserwacja wału przeciwpowodziowego lewobrzeżnego wstecznego rzeki Prut - Gzowo w 2022 roku - konserwacja dwukrotna

Zadanie III : Konserwacja wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnego wstecznego rzeki Prut - Gzowo w 2022 roku - konserwacja dwukrotna

Zakres robót:

• Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów oraz pobocza kosiarką bijakową na ciągniku,

Mechaniczne koszenie porostu traw należy wykonać za pomocą kosiarki bijakowej zawieszonej na ciągniku (porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm).

• Ręczne wykoszenie porostów ze skarp, korony i ławy wałów;

Ręcznie koszenie porostu traw należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosy ręcznej lub kosy spalinowej. Ręczne koszenie wykonać w miejscach, do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak drogi przywałowej) lub utrudniony m.in. w pobliżu szlabanów, budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.

• Wygrabianie ręcznie wykoszonych ręcznie porostów ze skarp, korony i ławy wałów;

Należy wykonać niezwłocznie po koszeniu przy użyciu grabi. Wygrabione porosty należy usunąć poza ławy wałów, pozostawić do naturalnego rozkładu.

• Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia,

Roboty polegają na wycięciu krzaków i podszycia z ławy wału. Wyrąb krzaków i podszycia bez karczowania z odrąbaniem gałęzi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu realizacji I konserwacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każda z ofert niepodlegających odrzuceniu - dla danej części zamówienia - będzie punktowana w kryterium „Skrócenie terminu realizacji I konserwacji” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

za skrócenia terminu realizacji I konserwacji do:

- 20 dni od dnia podpisania umowy – 40 punktów

- 30 dni od dnia podpisania umowy – 20 punktów

- 40 dni od dnia podpisania umowy – 0 punktów

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie -

co najmniej 1 usługi:

- dla cz. 1-5 - polegającej na koszeniu wałów przeciwpowodziowych lub zapór bocznych zbiorników wodnych, lub skarp cieków. Wymagana minimalna powierzchnia koszenia - min. 10 ha.

UWAGA: Usługi koszenia poboczy i rowów przydrożnych nie spełniają warunku udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wymaga, aby warunek określony w pkt. 7.2 SWZ, był spełniony w całości – w ramach jednej umowy - przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

- Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia (w zakresie cz. 1-5), warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się spełnianiem warunku, określonego w pkt 7.2 SWZ, dla jednej części, tj. wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi koszenia wałów przeciwpowodziowych lub zapór bocznych, lub skarp cieków o powierzchni min. 10 ha.

2. Na potwierdzenie spełniania warunku, określonego powyżej, wykonawca - oprócz oświadczenia (formularza JEDZ), określonego w pkt 10.2.3 SWZ i 10.2.4 SWZ (jeśli dotyczy) - powinien złożyć na wezwanie zamawiającego wykaz usług oraz dowody, określające czy prace zawarte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie (patrz pkt 10.4 SWZ).

3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy

o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

5.Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1/ Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 7.2 niniejszej specyfikacji wraz z podaniem ich przedmiotu, powierzchni koszenia, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane.

Zaleca się skorzystanie ze wzoru (edytowalna wersja - Załącznik nr 7 do SWZ):

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie:

- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

- następujących okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:

• w pkt 4 - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

z udziału w postępowaniu:

1/ oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

2/ informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

3/ odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

4/ oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

5/ Dowody określające, czy usługi wymienione w wyżej wymienionym wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, Zamawiający nie wymaga zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu.

Zamawiający, dla każdej części zamówienia, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.

3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.

4 W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.

5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ (zgodny w treści

z Załącznikiem nr 3 do SWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty, wymienione w pkt 10.3.1-10.3.4 SWZ, składa każdy

z Wykonawców występujących wspólnie.

7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (treść oświadczenia jest zawarta w formularzu ofertowym w pkt 8 Załącznika nr 1 do SWZ).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1.1 pkt 10.2.1 SWZ zdanie 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

1.2 pkt 10.3.2 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 10.3.2 SWZ;

1.3 pkt 10.3.3 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.2 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż

6 miesięcy przed ich złożeniem.

Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.3 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt 12.1 SWZ odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie pzp, wyklucza się:

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593, ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy (7a.1. SWZ).

3. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej (7a.1. SWZ), zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego Wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.

5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej (7a.1. SWZ), które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

6. Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 ustawy sankcyjnej (7a.5. SWZ), nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 7 ust. 6 ustawy sankcyjnej (7a.5. SWZ), stanowią dochód budżetu państwa.

7. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą oświadczenie zgodne z treścią zamieszczoną w pkt 15 w załączniku nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty.

8. Zamawiający informuje, iż dokona weryfikacji braku zaistnienia podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu, za pomocą wszelkich dostępnych środków, tj. ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych oraz ogólnodostępnych odpowiednich wykazów i listy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1 Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

2 Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy dla danej części zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3 Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w ust. 1, jeżeli

składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie

i otwarcie ofert za pomocą Platformy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

I kwartał 2023r

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;

b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem

e-mail: iod@wody.gov.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia,

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

h) posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

i) nie przysługuje Państwu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Środkami ochrony prawnej, o których mowa są:

Odwołanie.

Skarga do sądu.

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2022