Tjänster - 27-2016

Visa förkortad version

02/01/2016    S1

Belgien-Bryssel: ”Archibus migration and consulting services”

2016/S 001-000027

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/43
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel
Att: OIB.DR.2 – Ekonomi och offentlig upphandling
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
”Archibus migration and consulting services”
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 7: Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Huvudstadsregionen Bryssel med omnejd.

NUTS-kod BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal månader: 48
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Kontraktets omfattning inbegriper inköp av rådgivningstjänster avseende konfiguration, migration och utbildning som krävs för tillämpning och underhåll av programvaran Archibus.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 1 400 000 och 1 700 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Betalning inom 30 dagar i enlighet med de villkor som anges i det kontraktsutkast som bifogas till förfrågningsunderlaget.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Varje enskild gruppmedlem ska uppfylla de kriterier som gäller för att inte uteslutas. Gruppen som helhet ska uppfylla uttagningskriterierna (se punkterna III.2.2 och III.2.3) och de olika gruppmedlemmarna kommer att vara solidariskt ansvariga för utförandet av kontraktet.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivaren ska bifoga identifikationsuppgifter (se bilaga I.1 till förfrågningsunderlaget) samt alla de handlingar och all den information som erfordras i punkt III.2 ”Villkor för deltagande” i detta meddelande och som räknas upp i bilaga I till förfrågningsunderlaget.
Anbudsgivaren ska bifoga styrkande handlingar med namnet på det land där denne har sitt huvudkontor eller hemvist, i enlighet med lagstiftningen i dennes bosättningsland.

Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska följa mallen som publiceras på följande webbplats, i sin helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Observera: Den utvalda anbudsgivaren ska, för att undvika uteslutning, lämna in följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet:
— Ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är möjligt, en likvärdig handling som nyligen utfärdats av behörig rättslig eller administrativ myndighet i bosättningslandet, vilken visar att personen i fråga inte är i konkurs eller likvidation, inte är föremål för tvångsförvaltning, inte har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, inte har avbrutit sin näringsverksamhet, inte är föremål för förfaranden avseende dessa omständigheter och inte befinner sig i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.
— Ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är möjligt, en likvärdig handling som nyligen utfärdats av behörig rättslig eller administrativ myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, vilken visar att personen i fråga inte har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom och att denne inte i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen.
— Ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, som visar att denne har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter.
— Ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, som visar att denne har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt (direkta skatter och moms) i enlighet med lagstiftningen i landet i fråga.
I de fall sådana handlingar eller intyg inte utfärdas i landet i fråga kan de ersättas av ett edsvuret intyg eller, om det inte går, en försäkran på heder och samvete som anbudsgivaren har avgett inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarius publicus eller en behörig branschorganisation i landet i fråga.
Observera: Om en grupp tilldelas kontraktet ska försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna tillhandahållas för varje enskild medlem.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:
— En kopia av boksluten (balansräkningar och rörelsebokföring) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en försäkran om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om bokslutet eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom en lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande.
— Uppgift om total årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren.
Eventuella minimistandardnivåer: För att kunna bli utvald ska anbudsgivaren lämna bevis på en genomsnittlig årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren på 1 000 000 EUR.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:
I) Meritförteckningar för följande profiler:
— Projektledare för upprättande av Archibus-modulerna som avser förvaltning av utrymmen samt system för förebyggande underhåll, liksom minst 1 referens avseende processmigration och data från tredjepartssystem till Archibus.
— Analytiker avseende implementering av Archibus-modulerna som avser förvaltning av utrymmen och/eller system för förebyggande underhåll.
— Utbildare avseende moduler som omfattar förvaltning av utrymmen samt system för förebyggande underhåll.
II) Förteckning över 3 referenser som rör delaktighet i verksamheter likartade de som kontraktet omfattar under de senaste 3 åren (implementering av Archibus-moduler som omfattar förvaltning av utrymmen, system för förebyggande underhåll samt migration av system till Archibus).
III) Anbudsgivaren ska tillhandahålla en referens för varje tjänst som beskrivs här nedan och som har tillhandahållits under de senaste 3 åren, relaterade till implementeringen av Archibus-moduler.
1) Upprättande av en metod för IT-projektledning med avseende på utvecklingsverksamheter.
2) Migration av alfanumerisk och grafisk data från ett tredjepartssystem till Archibus.
IV) Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran på heder och samvete att denne kommer att ha en utvecklingsmiljö med följande tekniker: Oracle DBMS 11g, Oracle Weblogic 12c, ARIS (eller annat BPM-verktyg) samt Archibus 21.3 ML. Dessa erfordras för genomförande av kontraktet.
Eventuella minimistandardnivåer:
— För varje profil som efterfrågas (projektledare, analytiker och utbildare) är minst 2 års erfarenhet ett krav.
— De 3 referenser som rör delaktighet i verksamheter likartade de som kontraktet omfattar ska motsvara minst 150 000 EUR per kontrakt.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
OIB.DR.2/PO/2015/072/679.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
22.2.2016 - 17:30
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 29.2.2016 - 10:00

Plats:

Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel (OIB), CSM 1-byggnaden, cours Saint-Michel 1 (ingång via rue Père de Deken 23), 1040 Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 behörig representant per anbudsgivare får närvara vid öppnandet av anbud (pass eller id-kort ska uppvisas). Anbudsgivare som önskar delta ska skriftligen meddela enhet OIB DR.2 – Ekonomi och offentlig upphandling senast 2 arbetsdagar före mötet för öppnande av anbud (se adressuppgifter som ges i punkt I.1).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

1) Förfrågningsunderlaget och ytterligare handlingar (inbegripet frågor och svar) finns tillgängliga på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255 och intresserade parter uppmanas att registrera sig via webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att regelbundet besöka den. Kommissionen kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran som lämnats på denna webbplats.

Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
Ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på ovannämnda webbplats. Ingen information i pappersform kommer att ges. Infrastruktur- och logistikbyrån har varit Emas-certifierad sedan 2005 och upprätthåller ett miljövänligt förhållningssätt. Emas är EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, det vill säga EU:s frivilliga instrument som kan användas av organisationer som vill förbättra sina miljöprestanda.
2) Ramavtalet för tillhandahållande av tjänster kommer att löpa under högst 48 månader, och det direkta kontraktet för underhållstjänster kommer att löpa under en period om 72 månader.
3) Under de 3 år (som längst) som följer på tecknandet av det inledande kontraktet kommer den upphandlande myndigheten att kunna tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling för nya tjänster som innebär en upprepning av tjänster som liknar dem som den upphandlande myndigheten tilldelar den uppdragstagare som erhåller detta kontrakt.

4) För mer information om deltagande i anbudsinfordran och de olika etapperna av offentlig upphandling vid Infrastruktur- och logistikbyrån, se ”Guide for tenderers” och broschyren ”Europeiska kommissionen som affärspartner”, som finns tillgängliga på följande länk: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23.12.2015