Servicios - 270000-2019

10/06/2019    S110

Eslovaquia-Bratislava: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 110-270000

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00151866
Dirección postal: Pribinova 2
Localidad: Bratislava-Staré Mesto
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 812 72
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Beáta Škanderová
Correo electrónico: beata.skanderova@minv.sk
Teléfono: +421 250944571
Fax: +421 250944046
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.minv.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Služby technickej údržby a podpory systému STAFO

Número de referencia: OVO1-2019/000588
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Služby technickej údržby a podpory systému STAFO

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
30210000 Máquinas procesadoras de datos (hardware)
30213000 Ordenadores personales
30213100 Ordenadores portátiles
30216100 Lectores ópticos
30231000 Pantallas de ordenador y consolas
30231310 Monitores de pantalla plana
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
30231100 Terminales informáticos
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK041 Prešovský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len STAFO).

Vzhľadom na ukončenie platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len Zmluva o poskytovaní služieb) č.SE-OVO1-2012/001082-012 je potrebné zabezpečiť novú zmluvu, ktorá zahŕňa:

a) Zabezpečenie funkcionalít STAFO:

— Servisné práce vrátane výmeny nefunkčného HW,

— Softvérovú podporu Ericsson Border Area and Security (ďalej len EBAS MS),

— Manažment životného cyklu HW a SW komponentov,

— Manažment konfigurácie,

— Sledovanie zmien STAFO;

b) Integračné požiadavky.

Bez dodatočných požiadaviek na integráciu;

c) Prevádzkové požiadavky.

Poskytovanie služieb je požadované v pracovných dňoch od 8:0016:00 hod.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2016/S 003-002926

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: OVO1-2015/000763
Lote nº: 1.
Denominación:

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
30/12/2015
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Ericsson Slovakia spol. s r.o.
Número de identificación fiscal: 31344046
Dirección postal: Rožňavská 24
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 821 04
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 249499111
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 3 200 000.00 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
30210000 Máquinas procesadoras de datos (hardware)
30213000 Ordenadores personales
30213100 Ordenadores portátiles
30216100 Lectores ópticos
30231000 Pantallas de ordenador y consolas
30231310 Monitores de pantalla plana
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
30231100 Terminales informáticos
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK041 Prešovský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len STAFO).

Vzhľadom na ukončenie platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len Zmluva o poskytovaní služieb) č.SE-OVO1-2012/001082-012 je potrebné zabezpečiť novú zmluvu, ktorá zahŕňa:

a) Zabezpečenie funkcionalít STAFO:

— Servisné práce vrátane výmeny nefunkčného HW,

— Softvérovú podporu Ericsson Border Area and Security (ďalej len EBAS MS),

— Manažment životného cyklu HW a SW komponentov,

— Manažment konfigurácie,

— Sledovanie zmien STAFO.

b) Integračné požiadavky.

Bez dodatočných požiadaviek na integráciu;

c) Prevádzkové požiadavky.

Poskytovanie služieb je požadované v pracovných dňoch od 8:0016:00 hod.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 4 687 142.54 EUR
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Ericsson Slovakia spol. s r.o.
Número de identificación fiscal: 31344046
Dirección postal: Rožňavská 24
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 821 04
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 249499221
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Predmetom dodatku je poskytnutie doplňujúcich služieb nezahrnutých do pôvodnej zmluvy od pôvodného dodávateľa.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Zmena zmluvy v zmysle § 18 ods.1 písm. b) zákona.

V prípade uzavretia dodatku ide o zabezpečenie doplňujúcich služieb nezahrnutých do pôvodnej zmluvy od pôvodného dodávateľa. Zmena dodávateľa za iný subjekt nie je možná z ekonomických ani technických dôvodov, pričom existuje najmä požiadavka vzájomnej kompatibility a interoperability s existujúcimi službami podľa pôvodnej zmluvy. Zmena dodávateľa by MV SR spôsobila významné ťažkosti (možná strata garancie kvality a funkčnosti IS slúžiaceho na zabezpečenie monitorovania a aktívnej ochrany štátnej hranice a Schengenského priestoru, ako i neprimerané technické ťažkosti pri jeho prevádzke) a podstatnú duplicitu nákladov (vynaloženie neprimerane vysokých nákladov na obstaranie nového IS, pričom doposiaľ vynaložené náklady by sa stali nepoužiteľnými a zbytočne vynaloženými, čo je v rozpore so zásadou efektívneho, účelného a hospodárneho nakladania s verejnými financiami ako aj so základnými princípmi ver. obstarávania podľa § 10 zákona.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 3 200 000.00 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 4 687 142.54 EUR