A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 270017-2021

31/05/2021    S103

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2021/S 103-270017

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gulyás Bence
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14354831
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Békéscsaba(kiz.)- Lőkösháza (oh) kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000764942020
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés keretében a Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz kivitelezése”

A TEN-T törzshálózati vonal magyarországi utolsó egyvágányú szakaszának korszerűsítése többek között a második vágány megépítése mellett a meglévő vasúti pálya átépítésével, állomásépítési és biztosítóberendezési, távközlési munkákkal.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 126 792 232 044.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213321 Vasútállomás építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba - Lőkösháza vasútvonal

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 120. számú vasútvonal Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza oh. közötti országos közforgalmú vasúti vonalszakasz (868+83 - 1171+39 hmsz között) korszerűsítése közel 30 km hosszon, meglévő vasúti pálya átépítése, második vágány építése, biztosítóberendezési és távközlési munkák kivitelezése. A tengelyterhelés 210 kN-ról 225 kN-ra és a sebesség 100 km/h-ról (helyenként kevesebb, mint 100km/h) 160 km/h-re való emelése.

160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas normál nyomtávú vasúti pálya kiépítése al- és felépítménnyel együtt ~ 30 km hosszon (összesen ~ 60 vágány km (2 átmenő fővágány és nyíltvonal), állomási vágányokkal együtt ~ 75 vkm).

A projektszakaszon korszerűsítendő állomások:

— Szabadkígyós állomás (12 db új csoportkitérő beépítése)

— Kétegyháza állomás (24 db új csoportkitérő beépítése)

— Lőkösháza állomás (38 db új csoportkitérő beépítése)

Az állomásépítési munkák során 41 csoport B60-XI típusú kitérő, 11 csoport B60-XIII típusú kitérő, 12 csoport B60-800 1:15.44 típusú kitérő, 5 csoport B60-800 1:14.3 típusú kitérő, 2 csoport B60-XI 1:8 758 típusú kitérő, 1 csoport B54-XI típusú kitérő, 2 csoport B54-XIII típusú kitérő beépítése.

A vasútállomások teljes vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése, 2 db aluljáró, liftek, perontetők építése, akadálymentesítés, térvilágítás kiépítése, utasforgalmi berendezések korszerűsítése.

A teljes villamos vontatási felsővezetékhálózat és energiaellátás korszerűsítése.

1 db külön szintű közúti és vasúti keresztezést biztosító műtárgy építése. Meglévő műtárgyak teljeskörű felújítása.

Állomási és nyíltvonali víztelenítés korszerűsítése.

Közműkeresztezések, magasépítmények korszerűsítése.

Zajvédő fal építése ~ 5,5 km hosszon, állomási P+R és B+R rendszer kialakítása

Ideiglenes biztosítóberendezés kiépítése, üzemelés alatt álló, nagy-állomási, pályaépítési fázisokat követő jelfogó-függéses biztosítóberendezés átalakítása.

Kábelalépítmény vágányt és/vagy utat keresztező szakaszának kiépítése.

A végleges kábel alépítmények kiépítése.

A HETA berendezések kiviteli terveinek elkészítése és az üzemeltetői jóváhagyás beszerzése, kialakítása.

Járműdiagnosztikai és sugárzásmérő berendezések telepítése, rendszerterveinek és kiviteli (telepítési) terveinek elkészítése és az üzemeltetői jóváhagyás beszerzése.

Szabadkígyós, Kétegyháza és Lőkösháza állomásokon új, tolatóvágányutas elektronikus állomási biztosítóberendezések létesítése, villamos állítású váltók (74 db) bekötésével.

A vonalszakaszon (~ 60 vkm) 75 Hz-es ütemezett jelfeladás kiépítése.

Önműködő emelt sebességű térközbiztosító berendezések és közút-vasút szintbeni keresztezéseket biztosító berendezések létesítése ETCS 2 feltételeinek kielégítésével.

5 db sorompóberendezés létesítése.

Felvételi épületek teljes körű rekonstrukciója, új távközlési kábelbódé építése.

KÖFI központ kialakítása.

Távvezérlés telepítése Lőkösháza állomáson.

A távközlési berendezések létesítéséhez szükséges valamennyi feladat elvégzése.

A kitekintő irányban tengelyszámlálós ellenmenet-és vonatutolérést kizáró vonali biztosítóberendezés telepítése.

A pályaépítési munkák határain túli kábelalépítmények építése, szükség szerint tervezése.

A biztosítóberendezéseket az interoperabilitási követelményeknek megfelelően ki kell egészíteni az ETCS 2-es szintjének vezérlésére alkalmas illesztő felülettel, illesztő felület kiépítése a FOR rendszer részére, illetve bekötése a meglévő rendszerbe.

Utastájékoztató rendszer, új nyíltvonali távbeszélő rendszer kiépítése.

Komplex vagyonvédelmi- és tűzjelző rendszer telepítése.

A vonalszakaszon végzendő FET, HETA munkák kivitelezése.

A munkák kivitelezése oly módon, hogy az ETCS 2 vonatbefolyásoló berendezés csatlakoztathatósága biztosított legyen.

A projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)A pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Tervezetten CEF és/vagy egyéb uniós támogatás

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 208-506653
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Rail Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50396076
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 025_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím: http://www.strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32314863
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 116 693 803 943.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 126 792 232 044.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

— SDD Konzorcium: DÖMPER Kft. (2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2. adószám: 10229105211); S u b t e r r a - Raab Kft. (9024 Győr Rómer Flóris utca 5. adószám: 24824040208); Pannon-Doprastav Kft. (1117 Budapest Budafoki út 187-189. adószám: 24657998243),

— BL 2020 Konzorcium: V-Híd Építő Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. adószám: 25302990244); STRABAG Rail Kft. (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2. adószám: 11084244443)

— Swietelsky Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk Nagy Sándor tér 14. adószám: 14564477218)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/05/2021