Dienstleistungen - 270040-2022

Submission deadline has been amended by:  294088-2022
20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren

2022/S 098-270040

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Nationale Identifikationsnummer: 5272825616
Postanschrift: ul. Żelazna 59 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Ziółkowski
E-Mail: zbigniew.ziolkowski@wodypolskie.gov.pl
Telefon: +48 815310318
Fax: +48 815310301
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.wody.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.wody.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Postanschrift: ul. Leszka Czarnego 3
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 20-610
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Ziółkowski
E-Mail: zbigniew.ziolkowski@wodypolskie.gov.pl
Telefon: +48 815310318
Fax: +48 815310301
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.wody.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://przetargi.wody.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu

Referenznummer der Bekanntmachung: LU.ROZ.2810.40.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie działania Zarządu Zlewni Sokołów Podlaski, Nadzór Wodny w Ciechanowcu .Zamawiający podzielił zamówienie na 8 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 8.1-8.8) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 9), stanowiących załączniki do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 299 198.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie kanału Doprowadzalnik C1 , C , D ,EG ,G, E, B, AM i A0.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

gm.Milejczyce, pow. siemiatycki ,gm.Brańsk, gm.Boćki , gm. Rudka, gm.Ciechanowiec , pow. bielski , pow. wysokomazowiecki, gm.Kleszcze, pow. hajnowski ,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie kanału Doprowadzalnik C1 w km 0+000-5+120; kanału Doprowadzalnik C w km 0+000- 8+900; kanału Doprowadzalnik D w km 0+000-4+285; kanału Doprowadzalnik EG w km 0+000-7+100; kanału Doprowadzalnik G w km 0+000-5+268; kanału Doprowadzalnik E w km 0+000-6+536; kanału Doprowadzalnik B w km 0+000-11+660; kanału Doprowadzalnik AM w km 0+000-4+230; kanału Doprowadzalnik A0 w km 0+000-7+965.

Zakres zamówienia obejmuje :

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem;

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp;

- mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna;

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem;

- ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia;

- mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm;

- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;

- usuniecie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 141 656.41 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 66
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4 200,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Bronka w km 0+000-21+964; rzeki Ciek spod Grabowca w km 0+000-10+700; rzeki Brzezinka w km 0+000-10+100; rzeki Siennica w km 0+000-14+246 i 16+050-19+498.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

gm. Wyszki, gm.Brańsk, gm.Bielsk Podlaski , gm.Rudka, pow.bialski, gm.Ciechanowiec,gm.Klukowo,gm.Grodzisk,pow.wysokomazowiecki, siemiatycki .

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Bronka w km 0+000-21+964; rzeki Ciek spod Grabowca w km 0+000-10+700; rzeki Brzezinka w km 0+000-10+100; rzeki Siennica w km 0+000-14+246 i 16+050-19+498.

Zakres zamówienia obejmuje :

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem;

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp;

- mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna;

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem;

- usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin

korzeniących się na powierzchni;

- ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia;

- mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm;

- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;

- usuniecie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 167 674.52 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 73
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Ciek A w km 0+000-1+182; rz. Ciek B w km 0+000-0+588; rz. Ciek C w km 0+000- 0+324; rz. Mień w km 0+000-25+500; rz.Płonka w km 0+000-13+750; rz.Ciek spod Klukowa w km 3+218-12+224.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

gm.Ciechanowiec, gm.Nowe Piekuty, gm.Szepietowo, gm.Klukowo, gm.Wysokie Mazowieckie, pow. wysokomazowiecki.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Ciek A w km 0+000-1+182; rzeki Ciek B w km 0+000-0+588; rzeki Ciek C w km 0+000-0+324; rzeki Mień w km 0+000-25+500; rzeki Płonka w km 0+000-13+750; rzeki Ciek spod Klukowa w km 3+218-12+224.

Zakres zamówienia obejmuje :

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem;

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp;

- mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna;

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem;

- usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin

korzeniących się na powierzchni;

- ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia;

- mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm;

- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;

- usuniecie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 149 779.09 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 66
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4 400,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Pełchówka w km 25+556-38+221; rzeki Ciek spod Stadnik w km 0+000-12+315.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

gm. Grodzisk,gm.Perlejewo,gm.Drohiczyn, pow. siemiatycki.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Pełchówka w km 25+556-38+221; rzeki Ciek spod Stadnik w km 0+000-12+315.

Zakres zamówienia obejmuje ;

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem;

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp;

- mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna;

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem;

- usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin

korzeniących się na powierzchni;

- ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia;

- mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm;

- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;

- usuniecie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 89 404.09 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 73
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 600,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Nurzec w km 70+895-99+900 i 100+750-107+510; rzeki Trościanka w km 0+000-7+860; rzeki Nurczyk w km 0+000-12+468 i 17+600- 39+750.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

gm.Boćki, gm.Orla, gm.Kleszcze, gm.Czeremcha,gm.Milejczyce,pow.bielski,hajnowski,siemiatycki.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Nurzec w km 70+895-99+900 i 100+750-107+510; rzeki Trościanka w km 0+000-7+860; rzeki Nurczyk w km 0+000-12+468 i 17+600- 39+750.

Zakres zamówienia obejmuje :

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem;

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp;

- mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna;

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem;

- ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia;

- mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm;

- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;

- usuniecie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 228 765.50 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 73
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 6 800,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Czarna w km 0+000-23+472; rzeki Sielczanka w km 0+000-7+660; rzeki Leśna w km 0+000-27+425; rzeki Ciek spod Dziadkowic w km 0+000-8+264.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

gm.Brańsk,,gm.Boćki, gm.Grodzisk, gm. Dziadkowice,pow.bielski,pow.siemiatycki.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Czarna w km 0+000-23+472; rzeki Sielczanka w km 0+000-7+660; rzeki Leśna w km 0+000-27+425; rzeki Ciek spod Dziadkowic w km 0+000-8+264.

Zakres zamówienia obejmuje :

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem;

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp;

- mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna;

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem;

- usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin

korzeniących się na powierzchni;

- ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia;

- mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm;

- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;

- usuniecie złomów oraz drzew ściętych przez bobry

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 266 791.63 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 66
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie kanałów w zlewni rzeki Nurzec, w celu ograniczenia lokalnych podtopień użytków rolnych -na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu.

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

gm.Brańsk,,gm.Boćki, gm.Rudka, gm. Kleszczele gm.Mielczyce,pow.bielski,pow.siemiatycki pow.hajnowski.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie kanałów w zlewni rzeki Nurzec, w celu ograniczenia lokalnych podtopień użytków rolnych - na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu.

Zakres zamówienia obejmuje :

- odmulanie mechaniczne cieków;

- mechaniczne plantowanie urobku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 81 300.81 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 25
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 400,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Ciek spod Knoryd w km 0+000-13+402; rzeki Kukawka w km 0+000-20+900; rzeki Tłoczewka w km 0+000-13+981.

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

gm.Bielsk Podlaski,gm.Boćki, gm.Ciechanowiec, gm.Grodzisk, gm. Nowe Piekuty,pow.bielski,pow.siemiatycki pow.wysokomazowiecki.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Ciek spod Knoryd w km 0+000-13+402; rzeki Kukawka w km 0+000-20+900; rzeki Tłoczewka w km 0+000-13+981.

Zakres zamówienia obejmuje :

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem;

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp;

- mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna;

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem;

- usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin

korzeniących się na powierzchni;

- ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia;

- mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm;

- odmulanie mechaniczne cieków;

- mechaniczne plantowanie urobku,

- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;

- usuniecie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 173 826.95 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 66
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 200,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1.Jednolity europejski dokument zamówienia aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1. 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – składany wraz z ofertą;

2. Oświadczenie (zgodne w treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ) , aktualne na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie, wymienionych w pkt. 7.1 a ppkt 1) i ppkt.2) SWZ .W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. – składane wraz z ofertą;

3. Jednolity europejski dokument zamówienia oraz oświadczenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie, wymienionych w pkt. 7.1 a ppkt 1) i ppkt.2) SWZ , aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów,na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania , w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, w takim przypadku składa wraz z ofertą dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy (Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.).

6.Dokumenty wymienione w pkt 5 składane są na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni , przez wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace konserwacyjne na ciekach, kanałach, zbiornikach wodnych, wykonanych w ramach jednego kontraktu ( nie można łączyć zamówień o mniejszej wartości) , co najmniej o wartości brutto :

• Części 1 – 170 000,00 zł,

• Części 2 – 200 000,00 zł,

• Części 3 – 180 000,00 zł,

• Części 4 – 100 000,00 zł,

• Części 5 – 280 000,00 zł,

• Część 6 - 320 000,00 zł,

• Część 7 - 100 000,00 zł,

• Część 8 - 210 000,00 zł .

Uwaga: W przypadku wykonawców przystępujących do więcej niż jednej części, wykonawca może wykazać na potwierdzenie spełnienia warunku to samo zamówienie dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż wartość tego zadania nie może być niższa niż suma minimalnych, wymaganych wartości brutto dla części na które wykonawca składa ofertę. Np. wykonawca składający ofertę na 1 i 2 część zamówienia może wykazać się zrealizowaniem jednego zadania o wartości brutto nie mniejszej niż 370 000,00 PLN.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty podano w SWZ.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:10
Ort:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin , pok.18 .

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję Przetargową. Po odszyfrowaniu ofert Zamawiający poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofercie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności o których mowa :

a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp ,z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp

b) w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

c) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanego w art. 1 pkt 23) Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2.Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. .W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia , dotyczące tych podmiotów .

4.Na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni ,wykonawca , którego oferta została najwyżej oceniona, składa aktualne na dzień złożenia, następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu:

4.1.Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach , w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

4.3.Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

4.4.Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w/w terminie składa również, aktualne na dzień złożenia, oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 4.1-4.3 dotyczące każdego z tych podmiotów.

6.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej , pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl.

8.Informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia zawiera SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

4.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użycia środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej lub zamieszczenie dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i w pkt .5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022