Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 270042-2019

10/06/2019    S110

Países Bajos-Utrecht: Servicios de salud

2019/S 110-270042

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerie van Defensie - Defensie Ondersteuningscommando p/a NIC Inkoopprojecten
Número de identificación fiscal: 27370985
Dirección postal: Herculeslaan 1
Localidad: Utrecht
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 3584 AB
País: Países Bajos
Persona de contacto: Nienke Roorda
Correo electrónico: nienke.roorda@hetnic.nl
Teléfono: +31 629000822
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.defensie.nl
Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/98259
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=196834&B=
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=196834&B=
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kwalificatie - Perceel 1 (diensten) Medici en specialisten

II.1.2)Código CPV principal
85100000 Servicios de salud
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Het Ministerie van Defensie heeft Defensiebreed regelmatig behoefte aan tijdelijk externe medische dienstverlening/ inhuur van medisch personeel, bestemd voor de eerste en tweedelijns zorg. In deze Marktplaats worden zowel opdrachten voor medische dienstverlening als voor de inhuur van medisch personeel geplaatst.

Naast bovengenoemde behoefte, heeft het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG), vallend onder de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO), regelmatig behoefte aan niet-medisch arbogerelateerde

dienstverlening/inhuur van niet-medisch arbogerelateerd personeel. Het gaat hierbij nadrukkelijk om niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening/inhuur: de arbodiensten zelf vallen buiten de scope van deze Marktplaats.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79620000 Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal
79625000 Servicios de suministro de personal médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL NEDERLAND
II.2.4)Descripción del contrato:

De instelling van de Marktplaats voor medische dienstverlening & inhuur van medisch personeel evenals niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening & inhuur niet-medisch arbogerelateerd personeel ten behoeve van het Ministerie van Defensie - Defensie Ondersteuningscommando, met referentienummer EG.172058/MB.

Het Ministerie van Defensie nodigt geïnteresseerde partijen (ondernemingen waaronder ook ZZP’ers) uit om zich te registreren en aan te melden voor 1 of meerdere percelen.

Gelet op het feit dat de gevraagde dienstverlening sociale en andere specifieke diensten

Betreft, als bedoeld in bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU, is een procedure met een beperkt regime van toepassing. Om deze reden is er gekozen voor een Marktplaats.

Percelen:

Inhuur personeel – Medisch resp. Niet-medisch arbogerelateerd/ Dienstverlening – Medisch resp. Niet medisch arbogerelateerd

1. Medici & specialisten/ Medische diensten medici & specialisten

2. Verplegend personeel/ Verpleegkundige diensten

3. Paramedisch personeel/ Paramedische diensten

4. Medisch ondersteunend personeel /Medisch ondersteunende diensten

5. Niet-medisch arbogerelateerd personeel/Niet-medisch arbogerelateerde diensten

II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 22/07/2019
Fin: 21/07/2025
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

— Ondernemer heeft voldoende financiële en economische draagkracht om: a. de continuïteit van zijn bedrijfsvoering gedurende de uitvoering van de opdracht voortkomend uit een specifieke aanvraag in de Marktplaats, inclusief eventueel aanvullende opdrachten, te waarborgen; b. de opdracht conform de gestelde eisen in de aanvraag uit te voeren;

— Aan ondernemer zijn geen claims bekend en zijn voor zover hem bekend, gedurende de periode van uitvoering van de opdracht, voortkomend uit een specifieke aanvraag in de Marktplaats, geen investeringen noodzakelijk die de financieel economische draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen,

— De laatste aan ondernemer afgegeven accountantsverklaring (of in voorkomend geval een beoordelings- of samenstellingsverklaring) bevat geen zogenoemde continuïteitsparagraaf.

Zie Toelatingsleidraad voor overige criteria.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Neen

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de vermelde criteria in de Toelatingsleidraad en in de offerteaanvraag.

IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación / Plazo para la recepción de manifestaciones de interés
Fecha: 08/07/2023
Hora local: 11:00
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Een grove schatting komt neer op een volume van ongeveer 75 uitvragen per jaar, verdeeld over de percelen 1 t/m 4. Voor perceel 5 is de inschatting dat hierin voor een financiële waarde van ca. EUR 1 miljoen per jaar aan aanvragen uitgezet zal worden. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvulling op IV 2.2:

De sluiting indiening verzoek tot toelating ten behoeve van de eerste beoordeling zal plaatsvinden op 8.7.2019, 11:00 uur. Indien u vanaf 22.7.2019 offerteaanvragen wenst te ontvangen, dient uw inschrijving in ieder geval voor eerder genoemde datum te zijn ingediend.

Daarna hebben ondernemers ook de gelegenheid om een verzoek tot toelating in te dienen of en eerder ingediend verzoek tot toelating te verbeteren.

Aanbestedende dienst beoordeelt minimaal om de 10 werkdagen nieuwe of verbeterde verzoeken tot toelating en laat binnen 10 werkdagen aan de (nieuwe) ondernemer weten of hij toegelaten wordt tot de marktplaats of niet. Het staat alle (afgewezen) ondernemers vrij later opnieuw een verbeterd verzoek tot toelating in te dienen om alsnog tot de marktplaats te worden toegelaten.

Opening van de inschrijvingen voor de offerteaanvragen zal plaatsvinden op het tijdstip zoals aangegeven in de betreffende offerteaanvraag.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Dirección postal: Postbus 20302
Localidad: 's-Gravenhage
Código postal: 2500 EH
País: Países Bajos
Correo electrónico: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Dirección de internet: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019