Dienstleistungen - 270068-2022

20/05/2022    S98

България-Стряма: Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

2022/S 098-270068

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА"
Национален регистрационен номер: 2016195800225
Пощенски адрес: местност ЧЕКЕРИЦА
Град: с.Стряма
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4142
Държава: България
Лице за контакт: Ognyan Bilyanov Hristov
Електронна поща: dlstrakia@ucdp-smolian.com
Телефон: +359 885106225
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ucdp-smolian.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18294
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/211904
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/211904
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Дейности по чл. 165 от Закона за горите и ЗЛОД

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини *пълно наименование в II.2.14) Допълнителна информация

II.1.2)Основен CPV код
50100000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), включително доставка на резервни части и консумативи за срок до 24 месеца или до достигане на максималния финансов ресурс.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), включително доставка на резервни части и консумативи за срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималния прогнозен ресурс.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: К2: Заявен срок за доставка на резервни части и консумативи, както по списъка в спецификация, така и за тези извън списъка от същата спецификация, считано от момента на приемане на заявката / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: К3: Заявен срок за пристигане на мобилен екип на мястото на авариралата машина – време за реакция, считано от момента на подаване на заявката от възложителя към изпълнителя / Тежест: 15
Критерий, свързан с разходи - Име: К1: Съотношението на общите стойности на ценовите предложения на участниците в процедурата / Тежест: 40
Критерий, свързан с разходи - Име: К4: Предложената крайна цена за извършването на ремонтни услуги за 1 (един) час труд (от 60 минути) без вкл. ДДС / Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

* пълно наименование: Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), включително доставка на резервни части и консумативи

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Кандидатът следва да бъде вписан в търговския регистър. Това обстоятелство се отбелязва в Част IV: Критерии за подбор, радел А: „Годност”, поле „Вписване в търговски регистър” на ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Наличие на квалифициран персонал:

1. Най-малко две лица, специалисти - Специалисти в областта на извършване на ремонти (механици, монтьори, механизатори или работили в предпиятия за производство на такъв тип машини и техника и пр.) на селскостопански машини и/или машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други).

2. Горепосочените лица да могат да сформират екип за извършването на ремонт на мястото на авариралата машина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатът трябва да има възможност да формира подвижен (мобилен) екип със своите специалисти, който да извършва ремонт на място на повредената машина, съгласно техническата спецификация и предметът на поръчката.

В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”, поле „Технически лица или органи за контрол на качеството” на ЕЕДОП участникът вписва име, фамилия, длъжност, отговаряща на изискванията по 1.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/06/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 10 дни от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022