Dienstleistungen - 270082-2022

20/05/2022    S98

България-Пловдив: Разнообразни бизнес услуги

2022/S 098-270082

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Национален регистрационен номер: 000471504
Пощенски адрес: пл. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Ралица Лазаревска
Електронна поща: r_lazarevska@plovdiv.bg
Телефон: +359 32656447
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2353
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/205667
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/205667
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Oсигуряване на информация и комуникация във връзка с изпълнението на проект: „По крепостните стени на Филипопол“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

II.1.2)Основен CPV код
79900000 Разнообразни бизнес услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът  на поръчката включва:

Организиране и повеждане на  2бр.(две) публични събития/Пресконференции -1бр. в началото и 1бр. в края на проекта; 

Организиране и провеждане на 2 Официални церемонии -1 „Първа копка“ и 1 „Церемония за откриване на обектите“

изработка, доставка, монтаж и демонтаж на 4бр. (четири) временни билборди;

изработка, доставка и монтаж на 4бр. (четири) постоянни обяснителни табели;  

изработка и доставка на 1 бр.  (един) информационен банер (банерфикс) на стойка;

Публикуване на 8 бр. (осем) рекламно-информационни карета в национална/регионални медия;Изготвяне и разпространение на анонси и на прессъобщения в национални/регионални медии;

Изработка и доставка на брандирани рекламно-информационни материали- (химикали (200бр.), чаши (200бр.),  USB флашка 8 GB (200бр.) и тефтери (200бр.)  с лого на проекта.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79952000 Услуги, свързани с организирането на събития
72420000 Услуги по интернет разработка
22120000 Публикации
30192121 Химикалки
30234600 Флашпамети
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Oсигуряване на информация и комуникация във връзка с изпълнението на проект: „По крепостните стени на Филипопол“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Предметът на поръчката включва:

- Оранизиране и повеждане на 2бр.(две) публични събития/Пресконференции -1бр. в началото и 1бр. в края на проекта;

- Организиране и провеждане на 2 Официални церемонии -1 „Първа копка“ и 1 „Церемония за откриване на обектите“

- изработка, доставка, монтаж и демонтаж на 4бр. (четири) временни билборди;

- изработка, доставка и монтаж на 4бр. (четири) постоянни обяснителни табели;

- изработка и доставка на 1 бр. (един) информационен банер (банерфикс) на стойка;

- Публикуване на 8 бр. (осем) рекламно-информационни карета в национална/регионални медия; Изготвяне и разпространение на анонси и на прессъобщения в национални/регионални медии;

- Изработка и доставка на брандирани рекламно-информационни материали - (химикали (200бр.), чаши (200бр.), USB флашка 8 GB (200бр.) и тефтери (200бр.) с лого на проекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект "По крепостните стени на Филипопол", финансиран чрез административен договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP001-6.002-0014-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и т.3-5 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата, като и на основание чл.107 от ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл.57, ал.3 ЗОП. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на параграф 2, т.34 ДР ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл.65, ал.1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Съгласно чл.67,ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/06/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен в профила на купувача в ЦАИС ЕОП. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.

2. Най-малко 24 часа преди датата на отваряне на ценовите предложения, участниците се уведомяват за датата и часа на отварянето чрез автоматично генерирани съобщения в платформата ЦАИС ЕОП. Ценовите предложения автоматично се визуализират в публичната преписка на поръчката след декриптиране от председателя на комисията.

3. Плащането ще се извърши съгласно проектодоговора.

4. Нямат право да участват в процедурата дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) и съгласно чл.69 от ЗПКОНПИ - информацията се попълва в част III, раздел Г от ЕЕДОП.

5. Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 2 %(два процента) от стойността на договора без включен ДДС.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проектодоговора за настоящата поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022