Dienstleistungen - 270084-2022

20/05/2022    S98

Ungarn-Budapest: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 098-270084

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nationale Identifikationsnummer: 15756817251
Postanschrift: Törökvész Út 32-34.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1022
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): dr Urbán Zsolt
E-Mail: beszerzes@nbsz.gov.hu
Telefon: +36 13364817
Fax: +36 13364807
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nbsz.gov.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000502182022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000502182022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fenyegetettségi információk gyűjtése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000502182022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A beszerezni kívánt termék egy darab, egy év időtartamig szóló online CTI adatforrás hozzáférés (szolgáltatás) igénybevételére irányul. A hozzáféréssel a meghatározott ideig el kell tudni érni a műszaki leírásban részletezett szempontoknak megfelelő, strukturáltan, a szolgáltatónál tárolt és lekérdezhető vagy ütemezetten megküldött adatokat. A szállító feladata biztosítani a hozzáférést lehetővé tevő adatokat (pl. bejelentkezési azonosító, API-key, token, stb.), vagy átadni az adatok eljuttatásával kapcsolatos információkat. A szállítóval szembeni további elvárás, hogy a szolgáltatáshoz történő hozzáférés a meghatározott ideig elérhető legyen, egyéb garanciális és jótállási kötelezettség nincs.

A beszerzés egy úgynevezett CTI feed (adatforrás) (1 darab termék) vásárlására vonatkozik. A fenyegetési hírcsatorna (CTI vagy cyber threat intelligence feed) a szervezet biztonságát fenyegető potenciális vagy jelenlegi fenyegetésekkel kapcsolatos folyamatos adatfolyam.

A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza!

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1022 Budapest, Törökvész út 32-34. (Ajánlatkérő székhelye)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az alábbi szakaszban a termék (egy darab, egy év időtartamig szóló online CTI adatforrás hozzáférés (szolgáltatás)) műszaki minimumkövetelményei szerepelnek.

- Támogatnia kell a nagyobb piaci CTI platformokat (pl. EclecticIQ, OpenCTI stb.).

- CERT / CSIRT szervezetnek releváns információt kell tartalmaznia.

- Az információforrásnak helyi régiós lefedettséget kell biztosítania mely a beérkező információkat relevánssá teszi az NKI számára, mivel a támadási „mintázatok” régiónként eltérhetnek.

- Támogatnia kell a STIX/STIX2 formátumot.

- Támogatnia kell a TAXII protokoll alapú megosztást.

- Az adatoknak nem kizárólag szenzortelemetriából kell érkeznie, elvárás a fejlett technológiák alkalmazása (pl. botnet szimuláció).

- Rendelkezzen kiterjedt (10 000-nél több) és nemzetközi szenzorhálózattal, legalább 25%-a kelet-közép-európai régió legyen.

- A beszerzendő szolgáltatás iránt követelmény a botnet hálózatokról (beleértve a vezérlőszerver és áldozati információk), káros domainek/URL-ekről és kártékony állományokról való információ megosztás.

- A botnet információkról elvárt adattartalomban szerepelnie kell az alábbiaknak: a rosszindulatú kód megnevezése, állományának ellenőrzőösszege és kiterjesztése, az utolsó ismert kommunikációs időpont (az adatot biztosító szerint), típus, konfigurációs fájl ellenőrzőösszeg, a cél (link formájában, pl.: *paypal.*/webscr?cmd=_login-submit*), valamint további letöltött állományok információi (megnevezés, ellenőrzőösszeg, típus).

- A vezérlőszerverek esetében elvárt, hogy kerüljön megküldésre, hogy azt mely rosszindulatú kód használja, az utolsó észlelés időpontja, az URL/IP címe, hosztneve, továbbá milyen protokoll(ok)on / port(ok)on érhető el (OSI Layer4 és Layer7 szintek vonatkozásában - pl.: „TCP 443 - HTTPs”).

- Amennyiben értelmezhető, a feed információk között szerepeljen a támadott cél (link formájában, pl.: *paypal.*/webscr?cmd=_login-submit*), valamint az, hogy mely kártevőről van szó.

- A domain információk alatt szerepeljen a domain megnevezése, a káros tevékenység oka (Minimum az alábbi részletességű típusokra bontásban: Letiltott ("Blocked"), Adathalász ("Phishing"), Nemkívánatos ("Unwanted"), Blokkolt objektum ("Blocked Object")), típusonként a domain károsként azonosításának darabszáma (hányszor azonosították károsként), IP címe, a domain-ről letöltött káros fájl megnevezése.

- Az URL adatforrásnak ugyanazokat az elemeket kell tartalmaznia, mint a domain-nek, azzal a különbséggel, hogy a káros tartalom pontos elérhetősége URL címként kerüljön megadásra.

- A kártékony állományokról kerüljön megosztásra a fájl ellenőrzőösszege, a rosszindulatú kód neve, a fájl mérete (byte-ban), fájl formátuma.

A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza!

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

BBA-6.1.1/6-2018-00001- Kiberbiztonsági információs szolgáltatási képesség megalapozása .

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a Kbt. 76 § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya speciális , a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)].

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azon eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt. 64. §].

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakat.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)]. Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-7. § alkalmazását.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1)-nek ill., a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2)-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].

Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti - az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja: Ajánlattevő alkalmassága igazolható

M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (online előfizetéses konstrukcióban licenc szállítása IT biztonsági témakörben - szolgáltatás megrendelés teljesítése) referenciával (referenciákkal) bemutatásával, olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); megjelölve a referencia tárgyát úgy, hogy az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kr. 21. § (3) a)]. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti Ajánlatkérő - Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [Kr. 22.§ (1)-(2)].

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy közös ajánlattevők tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevők mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9)].

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)]

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:

M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legalább 1 darab online előfizetéses konstrukcióban licenc szállítása IT biztonsági témakörben teljesítésére vonatkozó referenciával (referenciákkal).

Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]

A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

AK rendel. a szerződés telj. biztosító anyagi fedezettel. A közbeszerzési eljárás eredményeként megvalósítandó szolgáltatás a BBA-6.1.1/6-2018-00001. számú kiemelt projekt - Kiberbiztonsági információs szolgáltatási képesség megalapozása - (12 hónap időtartamban) kerül finansz.

A TIG a telj. a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint történik. Az AK az igazolt telj. alapján benyújtott számlát fogadja el. AK az ellenértéket a teljesít. követően utólag, a jogszab. megfelelően kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, az adott számla kézhezvét. napját követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással egyenlíti ki.

AK a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. A számla benyújt. feltétele a teljesítéshez igazodó TIG Megrendelő általi aláírása. A számla benyújt. feltétele, hogy a szerződésben meghat. feladatait a Vállalkozó szerződésszerűen elvégezze, és azokat Megrendelő a számlához igazodó TIG aláírásával igazolja.

Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint. A számla Megrendelő részére felróható késed. fizetése esetén a késedelmi kamat esedék. és mértékének meghatározása a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerint történik.

A szerződés teljesít. véghat: szerződéskötéstől számított 12 hónap.

Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF. AK - kivéve a Kbt. 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti AK - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának [Kbt. 27/A. §]. Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén (a teljesítés keretében meghatározott határidők vonatk.) naponta a szerződésben meghat. nettó vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Vállalkozó késedelme meghaladja a 10 munkanapot. A felmondást írásban kell közölni.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a telj. alól. Ha a telj. a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a Vállalkozó a szerződésben a meghiúsulás tekintetében meghatározott nettó vállalkozói díj 20%- ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

A szerződés megszűnése esetén, illetve a szerződés telj. követően Vállalkozó a megszűnést, illetve az utolsó TIG kiállítását követő 30 (harminc) napon belül köteles visszaszolg. minden olyan dokumentációt, amely a beszerzéssel kapcsolatosan keletkezett, valamint a szerződés mellékletét képezte, és amely azzal kapcsolatban készült. Az elektronikus dokumentumok esetén Vállalkozó kötelezi magát annak saját hatáskörben történő megsemmisítésére a jelen pontban meghatározott határidőn belül, amelynek megtörténtét köteles Megrendelő felé jegyzőkönyvvel igazolni. Kivételt képeznek ez alól azok a minősített adatot nem tartalmazó dokumentumok, melyek megőrzésére Vállalkozót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezi, vagy amely Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására szolgál.

A kikötött kötbér megfiz. nem mentesít a visszaszolg. és/vagy megsemmisítési kötelez. alól. Amennyiben a továbbiakban Vállalkozó a jelen pontban meghat. visszaszolg. és/vagy megsemmisítési kötel. a Megrendelő részéről történő írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 10 napon belül sem tesz eleget, úgy a jelen pontban meghatározott kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli valamennyi alkalommal.

Ha a Vállalkozó a szerződésben foglalt titok. kötelez. megszegi, úgy Vállalkozó a szerződésben meghat. teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles.Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesít. 12 hónap időtartamra jótállást és a mindenkor érvényes, a vonatkozó hatályos jogszab. előírt szavatossági feltételeket vállal. Amennyiben jogszab. ennél hosszabb kötelező jótállási időt ír elő, akkor Vállalkozó jótállási kötelez. a jogszab. előírt időtart. terjed ki

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Helye: EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontás részletszabályait a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezései tartalmazzák

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A beszerzés jellege a részekre bontást nem teszi lehetővé. A beszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítani kívánt beszerzés részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. A különböző részajánlatok kapcsán eltérő technológiákat alkalmazhatnának az integrátorok, mely zavart, inkompatibilitást, rendszer nyitottságot, és sérülékenységet okozhatna a CTI rendszerben. Az NBSZ működése szempontjából fontos, és egyben nemzetbiztonsági érdek is, egy zárt, megbízható, stabil, valamint minden sérülékenységet a lehető legjobban kizáró, és támadást elhárító rendszer kialakítása.

1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017.

(XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. látja el. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.. helpdesk-je biztosítja.

2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció / További közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)

3) Ajánlathoz csatolni kell

- felolvasólapot az egyösszegű (összesített) ajánlati árral (nettó HUF)

- a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6), adott esetben 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat

- közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást

EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az ajánlattevő teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)

- ajánlattevő (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját

- amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból Ajánlatkérő számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL) /adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot.

- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (EKR nyilatkozat)

- Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely iratot meghatalmazott ír alá: az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást. Figyelem! Amennyiben az ajánlatban valamely dokumentumot meghatalmazott ír alá elektronikusan, úgy a meghatalmazott(ak)-nak is rendelkeznie kell legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással.

- A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben)

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (EKR űrlap)

- Nyilatkozat üzleti titokról, a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indoklással (adott esetben) (EKR űrlap)

- Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, annak magyar nyelvű fordítása (adott esetben)

- Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást

- Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bek. foglaltakra, miszerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

2) KIEGÉSZÍTÉS A IV.2.6) PONTHOZ: Az ajánlati kötöttség vonatkozásában 2 hónap alatt 60 nap értendő. Ajánlatkérő a jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel határozta meg az ajánlati kötöttség időtartamát.

3) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

4) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt.

35. § (8)]

5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint

6) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül

7) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint

8) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)].

9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

10) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontjai tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§ (4)]

11) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.

12) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) és az EKR rendszer ideje szerinti időpontok irányadók.

13) Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

14) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/lajstromszám): dr. Urbán Zsolt/01189;

15) A közbeszerzési eljárás a BBA-6.1.1/6-2018-00001. számú kiemelt projekt- Kiberbiztonsági információs szolgáltatási képesség megalapozása terhére kerül finanszírozásra.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022