Dienstleistungen - 270114-2022

20/05/2022    S98

Polen-Kamienna Góra: Hausmüllbeseitigung

2022/S 098-270114

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Kamienna Góra
Nationale Identifikationsnummer: 230821316
Postanschrift: Plac Grunwaldzki 1
Ort: Kamienna Góra
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 58-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Kwiatkowska
E-Mail: zamowienia@kamiennagora.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.kamiennagora.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Kamienna Góra Numer

Referenznummer der Bekanntmachung: ZIF.271.21.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym selektywne odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie miasta Kamienna Góra w każdej ilości w okresie 6 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra wraz z odbiorem akcyjnym tzw. WYSTAWKĄ, przeprowadzonym 6 razy (1 raz na miesiąc) oraz zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Wykonawcę.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

miasto Kamienna Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w ramach części 1 jest świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym selektywne odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Kamienna Góra w każdej ilości w okresie 6 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra wraz z odbiorem akcyjnym tzw. WYSTAWKĄ, przeprowadzonym 6 razy (1 raz na miesiąc) oraz zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Wykonawcę.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

miasto Kamienna Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w ramach części 2 jest świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym selektywne odbieranie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Kamienna Góra w każdej ilości w okresie 6 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Kamienna Góra, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zmianami);

b) wpis do rejestru przedsiębiorców BDO na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach jak w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9 do SWZ), wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 699) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1893 ze zmianami).

W celu potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. Odpowiednie zezwolenia, licencje, koncesje lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

w zakresie części 1 zamówienia

a) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 400 000,00 zł

w zakresie części 2 zamówienia:

b) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 zł;

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na obie części zamówienia i jego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą w obu częściach, aby potwierdzić spełnienie warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł.

W celu potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

w zakresie części 1 zamówienia:

a) w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub nadal realizuje usługi odbierania odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 3 000 Mg w ciągu 6 następujących po sobie miesiącach (łączna ilość odpadów odbierana na podstawie wielu umów);

b) dysponuje:

- 2 pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi dostosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów, w tym min. 1 pojazdem z zabudową o pojemności 13÷22 m3 i min. 1 pojazdem z zabudową o pojemności max. do 8 m3 (w celu odbioru odpadów z nieruchomości trudno dostępnych ze względu na ich położenie);

- 2 pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi dostosowanymi do odbioru odpadów selektywnie zbieranych, budowa pojazdu powinna umożliwić odbiór co najmniej 2 różnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych w czasie jednego transportu – pojazdy co najmniej dwukomorowe;

- 1 pojazdem bez funkcji kompaktującej, z zabudową hakową do odbierania kontenerów typu KP.

Wyżej wymienione pojazdy muszą spełniać standardy emisji spalin, przewidziane co najmniej normą EURO 5.

w zakresie części 1 zamówienia:

c) dysponuje:

- 2 pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi dostosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów, w tym min. 1 pojazdem z zabudową o pojemności 13÷22 m3;

- 2 pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi dostosowanymi do odbioru odpadów selektywnie zbieranych, budowa pojazdu powinna umożliwić odbiór co najmniej 2 różnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych w czasie jednego transportu – pojazdy co najmniej dwukomorowe;

- 1 pojazdem bez funkcji kompaktującej, z zabudową hakową do odbierania kontenerów typu KP.

Wyżej wymienione pojazdy muszą spełniać standardy emisji spalin, przewidziane co najmniej normą EURO 5.

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na obie części zamówienia i jego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą w obu częściach, aby potwierdzić spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej to zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje pojazdami jak w wymaganiach dla części 1 zamówienia.

W celu potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów—oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy [w przypadku części 1 zamówienia]. 2. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 10:05
Ort:

Kamienna Góra

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Kajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022