Dienstleistungen - 270123-2022

20/05/2022    S98

België-Brussel: Automatiseringscontrole

2022/S 098-270123

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken
Postadres: Park Atrium Koloniesstraat 11
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: elections@rrn.fgov.be
Telefoon: +32 25182189
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://elections.fgov.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=445148
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse overheid - Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Postadres: VAC Herman Teirlinck - Havenlaan 88, bus 70
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: binnenland@vlaanderen.be
Telefoon: +32 25534021
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaanderen.be/agentschap-binnenlands-bestuur/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Service Public de Wallonie - Intérieur et Action sociale
Postadres: Avenue Gouverneur Bovesse, 100
Plaats: Namur (Jambes)
NUTS-code: BE3 Région wallonne
Postcode: 5100
Land: België
E-mail: elections.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://electionslocales.wallonie.be/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Plaatselijke Besturen
Postadres: Iris Tower Sint-Lazarus Plein, 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1035
Land: België
E-mail: pouvoirs-locaux@sprb.brussels
Telefoon: +32 22042111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://pouvoirs-locaux.brussels
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Postadres: Gospertstraße 1
Plaats: Eupen
NUTS-code: BE336 Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft
Postcode: 4700
Land: België
E-mail: laurine.dalbert@dgov.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dglive.be
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Postadres: Karmelietenstraat 15
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: Evy.Demiddelaer@diplobel.fed.be
Telefoon: +32 25013425
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://diplomatie.belgium.be/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=445148
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IBZ-ADIB-ELECT+1-2022-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adviesorgaan worden voor de digitale verkiezingstoepassingen? Oproep tot kandidaatstelling voor het bekomen van een erkenning

Referentienummer: IBZ-ADIB-ELECT 1-2022-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72810000 Automatiseringscontrole
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het is niet strikt genomen een overheidsopdracht die uiteindelijk leidt tot een gunning, maar een oproep tot kandidaatstelling voor het bekomen van een erkenning als adviesorgaan voor digitale verkiezingssystemen (zie beschrijvend document in bijlage) . Het formaat van de aankondiging van een opdracht wordt gebruikt om maximale publiciteit te garanderen voor deze oproep tot kandidaatstelling.

Voorwerp van de oproep

De regelgeving verplicht de bevoegde overheid bij iedere verkiezing vast te stellen dat de bij de verkiezing gebruikte digitale toepassingen en processen de integriteit van de gegevens en het ge-heim van de stemming waarborgen. In dat kader bestelt de bevoegde overheid bij de desbetref-fende leverancier van een digitale toepassing een kwalitatief evaluatieverslag dat deze conformi-teit positief vaststelt. De bevoegde overheid doet deze bestelling slechts één keer per digitaal sys-teem en per verkiezing.

Om dit evaluatierapport te kunnen krijgen, moeten de leveranciers van de digitale systemen zich verplicht wenden tot een erkend adviesorgaan. De leveranciers van de digitale systemen zullen de kostprijs van dit advies door een erkend adviesorgaan dragen. Deze procedure is vergelijkbaar met deze van de bedrijfsrevisoren.

Het adviesorgaan ziet erop toe dat de digitale verkiezingstoepassingen het stemgeheim bewaren en dat deze voldoen aan het principe van "free and fair elections" en het principe "one man one vote".

Het adviesorgaan controleert bij de respectievelijke leveranciers de digitale toepassingen en IT-processen voor onder meer het kandidatenbeheer, voor de digitale stemming, voor de digitaal telling, voor het verwerken van de stemmen en voor de zetelberekening die gebruikt zullen wor-den bij een verkiezing.

Het geeft een advies aan de bevoegde overheid of deze toepassingen en IT-processen al dan niet de integriteit van de gegevens en het geheim van stemming garanderen.

De erkenning als adviesorgaan zal geldig zijn voor alle verkiezingen die in België worden georgani-seerd, namelijk de verkiezingen georganiseerd door de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
72220000 Systeem- en technisch advies
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
72225000 Evaluatie en onderzoek van systeemkwaliteitsborging
72226000 Advies over acceptatietest systeemsoftware
72266000 Advies over software
79417000 Veiligheidsadviezen
79212000 Auditdiensten
72140000 Advies over acceptatietest computerhardware
72150000 Advies over computeraudit en -hardware
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie oproep tot kandidaatstelling in bijlage.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Publicatie van een nieuw oproep tot kandidaatstelling voor het bekomen van nieuwe adviesorganen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Na onderzoek van de kandidaturen die naar aanleiding van deze oproep tot kandidaatstelling ingediend worden, zal een lijst van erkende adviesorganen bekendgemaakt worden. Deze lijst van erkende adviesorganen blijft geldig voor een periode van 5 jaar na de bekendmaking ervan. Na deze periode van 5 jaar zal een nieuwe lijst bekendgemaakt worden naar aanleiding van een nieuwe oproep tot kandidaatstelling.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Na onderzoek van de kandidaturen die naar aanleiding van deze oproep tot kandidaatstelling ingediend worden, zal een lijst van erkende adviesorganen bekendgemaakt worden. Deze lijst van adviesorganen blijft geldig voor een periode van 5 jaar na de bekendmaking ervan. Na deze periode van 5 jaar zal een nieuwe lijst bekendgemaakt worden naar aanleiding van een nieuwe oproep tot kandidaatstelling

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022