Dienstleistungen - 270126-2022

Submission deadline has been amended by:  347877-2022
20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Call-Center

2022/S 098-270126

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Finansów
Nationale Identifikationsnummer: 5260250274
Postanschrift: Świętokrzyska 12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-916
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ryszard Jakubowski
E-Mail: wzp@mf.gov.pl
Telefon: +48 226945594
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gov.pl/finanse
Adresse des Beschafferprofils: https://mf.ezamawiajacy.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mf.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mf.ezamawiajacy.pl/
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://mf.ezamawiajacy.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie Obsługi Telefonicznej Klientów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Obsługa Zgłoszeń

Referenznummer der Bekanntmachung: R/015/22/DPO/G/385
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79512000 Call-Center
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę Usług na rzecz Zamawiającego obejmujących następujące zadania:

2.1.1 Zadanie 1 (zamówienie podstawowe) – polegające na świadczeniu telefonicznej obsługi Klienta SPOE KAS;

2.1.2 Zadanie 2 (prawo opcji) – polegające na obsłudze zgłoszeń Klientów SPOE KAS w systemie Zamawiającego oraz z wykorzystaniem skrzynki e-mail Zamawiającego – świadczone w przypadku Zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia prawa opcji w całym okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji i w przypadku nieskorzystania nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej niewykorzystanie.

2.2 Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawierają Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załączniki nr 1 do SWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Teren całego kraju, usługi świadczone na rzecz Ministra Finansów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę Usług na rzecz Zamawiającego obejmujących następujące zadania:

2.1.1 Zadanie 1 (zamówienie podstawowe) – polegające na świadczeniu telefonicznej obsługi Klienta SPOE KAS;

2.1.2 Zadanie 2 (prawo opcji) – polegające na obsłudze zgłoszeń Klientów SPOE KAS w systemie Zamawiającego oraz z wykorzystaniem skrzynki e-mail Zamawiającego – świadczone w przypadku Zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia prawa opcji w całym okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji i w przypadku nieskorzystania nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej niewykorzystanie.

2.2 Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawierają Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załączniki nr 1 do SWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

zamówienie w ramach prawa opcji polega na obsłudze zgłoszeń Klientów SPOE KAS w systemie Zamawiającego oraz z wykorzystaniem skrzynki e-mail Zamawiającego – świadczone w przypadku Zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia prawa opcji w całym okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji i w przypadku nieskorzystania nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej niewykorzystanie.

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawierają Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załączniki nr 1 do SWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiającym jest Minister Finansów, Ministerstwo Finansów zostało wskazane z uwagi na ograniczenia formularza.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki określono w załączniku nr 1 do SWZ, stanowiącym oddzielny plik

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 513-515 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu przysługuje Stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 i następnych ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022