Dienstleistungen - 270126-2022

Submission deadline has been amended by:  347877-2022
20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Centrum obsługi klienta

2022/S 098-270126

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260250274
Adres pocztowy: Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Jakubowski
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945594
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/finanse
Adres profilu nabywcy: https://mf.ezamawiajacy.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mf.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mf.ezamawiajacy.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mf.ezamawiajacy.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie Obsługi Telefonicznej Klientów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Obsługa Zgłoszeń

Numer referencyjny: R/015/22/DPO/G/385
II.1.2)Główny kod CPV
79512000 Centrum obsługi klienta
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę Usług na rzecz Zamawiającego obejmujących następujące zadania:

2.1.1 Zadanie 1 (zamówienie podstawowe) – polegające na świadczeniu telefonicznej obsługi Klienta SPOE KAS;

2.1.2 Zadanie 2 (prawo opcji) – polegające na obsłudze zgłoszeń Klientów SPOE KAS w systemie Zamawiającego oraz z wykorzystaniem skrzynki e-mail Zamawiającego – świadczone w przypadku Zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia prawa opcji w całym okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji i w przypadku nieskorzystania nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej niewykorzystanie.

2.2 Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawierają Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załączniki nr 1 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren całego kraju, usługi świadczone na rzecz Ministra Finansów

II.2.4)Opis zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę Usług na rzecz Zamawiającego obejmujących następujące zadania:

2.1.1 Zadanie 1 (zamówienie podstawowe) – polegające na świadczeniu telefonicznej obsługi Klienta SPOE KAS;

2.1.2 Zadanie 2 (prawo opcji) – polegające na obsłudze zgłoszeń Klientów SPOE KAS w systemie Zamawiającego oraz z wykorzystaniem skrzynki e-mail Zamawiającego – świadczone w przypadku Zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia prawa opcji w całym okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji i w przypadku nieskorzystania nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej niewykorzystanie.

2.2 Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawierają Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załączniki nr 1 do SWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

zamówienie w ramach prawa opcji polega na obsłudze zgłoszeń Klientów SPOE KAS w systemie Zamawiającego oraz z wykorzystaniem skrzynki e-mail Zamawiającego – świadczone w przypadku Zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia prawa opcji w całym okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji i w przypadku nieskorzystania nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej niewykorzystanie.

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawierają Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załączniki nr 1 do SWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiającym jest Minister Finansów, Ministerstwo Finansów zostało wskazane z uwagi na ograniczenia formularza.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki określono w załączniku nr 1 do SWZ, stanowiącym oddzielny plik

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 513-515 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu przysługuje Stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 i następnych ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022