Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 270128-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Delft: Diensten voor het verwijderen van asbest

2022/S 098-270128

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technische Universiteit Delft
Nationaal identificatienummer: 27364265 0001
Postadres: Stevinweg 1
Plaats: Delft
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2628 CN
Land: Nederland
Contactpersoon: Rick Veraar
E-mail: D.A.Veraar@tudelft.nl
Telefoon: +31 152788577
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tudelft.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200596
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200596
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

'Inventarisatie en adviesdiensten asbest en chroom-6 TU Delft - 9541'

Referentienummer: 2020 - 9541
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90650000 Diensten voor het verwijderen van asbest
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

TU Delft beoogt één leverancier te selecteren, die zowel op het gebied van asbest als chroom-6 kan inventariseren en adviseren. Daarnaast dient deze leverancier, als onderaannemer, een laboratorium aan te bieden die onder zijn verantwoordelijkheid en coördinatie de monstername en vrijgave / eindbeoordeling realiseert.

De TU Delft wenst een overeenkomst aan te gaan inzake inventarisatie en adviesdiensten van asbest en chroom-6, met een leverancier die zich ten doel stelt de werkzaamheden op de voor de opdrachtgever meest doelmatige wijze tot stand te brengen. Deze leverancier is het single point of contact en derhalve zelf verantwoordelijk voor het contracteren van een laboratorium voor de monstername.

Deze werkzaamheden bevatten een periodieke component, herijken bestaande asbest inventarisaties, en een component op afroep welke gekoppeld is aan projectmatige werkzaamheden.

 

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TU Delft beoogt één leverancier te selecteren, die zowel op het gebied van asbest als chroom-6 kan inventariseren en adviseren. Daarnaast dient deze leverancier, als onderaannemer, een laboratorium aan te bieden die onder zijn verantwoordelijkheid en coördinatie de monstername en vrijgave / eindbeoordeling

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 108
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022