Dienstleistungen - 270131-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Roermond: Beveiligingsdiensten

2022/S 098-270131

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Roermond
Nationaal identificatienummer: 61537397
Postadres: Markt 31
Plaats: Roermond
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6041 EM
Land: Nederland
Contactpersoon: Mitchell Dieters
E-mail: astridhuyps@roermond.nl
Telefoon: +31 475359562
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.roermond.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/db1dd20709d961f1791ee4bbf2c1ad39
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/db1dd20709d961f1791ee4bbf2c1ad39
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gemeente

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beveiligingsdiensten gemeente Roermond

Referentienummer: 6923-2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000 Beveiligingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Roermond zoekt een partner voor de uitvoering van de navolgende beveiligingsdiensten voor de duur van tenminste 4 jaar.

De opdracht bij de Gemeente Roermond bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

1. Fysieke/ object beveiliging Stadskantoor

2. Keyholding en Alarmopvolging

3. Beveiliging aanvraag op regie

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 020 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL422 Midden-Limburg
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roermond

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bij de start van deze dienstverlening is de omvang van de opdracht gelijk aan de huidige situatie (zie bijlage 1). Als gemeente hebben we een veranderscenario voor ogen dat we graag met de Opdrachtnemer verder vorm willen geven.

Dat betekent dat er gedurende de looptijd ruimte en flexibiliteit moet zijn voor aanpassingen, waarbij we verwachten dat de uren inzet van de Opdrachtnemer en de taakomschrijving gedurende de looptijd van de overeenkomst zal veranderen.

Bij aanvang van de overeenkomst heeft opdrachtnemer de taak om samen met opdrachtgever een gewenste situatie op te stellen die voldoet aan alle wensen van de stakeholders. Deze situatie moet tenminste over 2 jaar zichtbaar geïmplementeerd zijn. Opdrachtgever gaat er van uit, gezien de ontwikkeling zoals benoemd in paragraaf 7.3. G2 Kwaliteit Onderdeel 4 :Partnership en toekomstvisie, de betreffende opdrachtwaarde binnen 2 jaar (met maximaal 20%) gereduceerd kan worden

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G2 Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 020 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2022
Einde: 31/08/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan 2-maal 1 jaar worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

In de opdracht zijn verlengingsopties meegenomen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische- en Beroepsbekwaamheid,

- Kwaliteitsborging

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:31

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Postadres: St. Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: br.kort.geding.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612222
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022